مرور رده

از قانون مدني

از قانون مدني – در اسناد

از قانون مدني در اسناد ماده 1284 سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. ماده 1285 - شهادتنامه سند محسوب نمي‌‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت . ماده 1286 - سند بر دو نوع است : رسمي و عادي .…