مرور رده

قوانین و مقررات اوقاف

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی ماده 1 - سازمان اوقاف و امورخیریه که در این تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده می شود، مجاز است مبلغ شانزده میلیون و پانصدو…

لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف

لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف ماده واحده - از تاریخ تصویب این لایحه کلیه وظائف و اختیارات شورای عالی اوقاف مستند به ماده 5 قانون تفکیک وزارت فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه 1343 و آيين‌نامه اجرایی قانون مزبور و سایر قوانین…

آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ماده 1- شعب تحقیق شامل دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و هر شعبه مرکب از یک رئيس و دو محقق می باشد. در هر حوزه تحقیق رئيس شعبه حقوقی ریاست هيأت تحقیق آن حوزه را به عهده…

نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 7 قانون تشکیلات

نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه شماره 339 - 8/3/1374 فقهای شورای نگهبان در جلسه 7/3/1374 با استفاده از اصل چهارم قانون اساسی نسبت به ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات…

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ماده1 - سازمان حج و زیارت موظف است در چهارچوب سیاست های مصوب کشور ، برنامه های لازم را در زمینه برگزاری مراسم حج تمتع و غیره وزیارت عتبات مقدس و اماکن متبرک…

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ماده1 - از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می‌گردد. 1- اداره امور موقوفات عام که…

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها ماده واحده - 1 - هرگاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع 100 کیلومتري از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت…

قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف

قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف ماده 1 - دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال منقول و غیرمنقول یا بالعکس مشمول ماده 4 قانون 13 آبان ماه 1309 راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت نبوده و…

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ماده 1 - تعاریف و اصطلاحات : 1 ـ مصلحت وقف : تأمین نظر واقف و منابع موقوف علیهم بارعایت غبطه موقوفه . 2 ـ متصرف : حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان…

قانون استفساريه تبصره (5) قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

قانون استفساريه تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه موضوع استفساريه: ماده واحده - آيا منظور مقنن از تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب…

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه…

آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد اموال موقوفه

آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه مذهبی و مساجد ماده 1 - سازمان اوقاف مکلف است ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره نامه مستأجران و…

لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه

لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد ماده 1 ـ به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرار داد اجاره و تعیین اجاره بهای…

قانون اوقاف

قانون اوقاف ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف واگذار می شود: 1ـ اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهول التولیه است . 2 ـ نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان و نظارت…