مرور رده

قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25 شهريور ماه 1318

تحقيق محلي در دادرسی نخستین

در مواردي كه مطابق قانون به گواهي گواه ها مي توان استناد نمود هر گاه يك طرف يا طرفين به اطلاع اهل محل متمسك شوند اگر چه به طور كلي ذكر كنند و اسامي مطلعين را نبرند دادگاه تحقيق محلي مي نمايد.

قواعد اختصاصي دادگاه هاي بخش در دادرسی نخستین

در مواردي كه تحقيق محلي و استطلاع از مطلعين و استعلام از كارشناسان و يا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و يا استفاده از دلایلي كه در نزد طرف يا غير است اقتضا دارد و يا مستند دعوي دفاتر بازرگاني و امثال آن است اشخاصي كه ظنين هستند بر…