اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

ادله اثبات دعوی از قانون مدنی

ادله اثبات دعوی از قانون مدنی – در اسناد

ادله اثبات دعوی از قانون مدنی کتاب دوم - در اسناد ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع ‌قابل استناد باشد. ماده 1285 - شهادتنامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت‌. ماده 1286 - سند بر دو نوع است‌ :…

ادله اثبات دعوی از قانون مدنی – در آثار اقرار

ادله اثبات دعوی از قانون مدنی کتاب اول - در اقرار باب دوم - در آثار اقرار ماده 1275 - هركس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود. ماده 1276 - اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت‌ ماده 1277 - انكار بعد…

ادله اثبات دعوی از قانون مدنی – در اقرار

ادله اثبات دعوی از قانون مدنی کتاب اول - در اقرار باب اول - در شرایط اقرار ماده 1257 - هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌. ماده 1258- دلائل…