مرور رده

قوانین مالیاتی

آیین نامه اجرایی موضوع بند (11) ماده (148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی موضوع بند (11) ماده (148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم هزینه مطالبات مشکوک الوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود : هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول…

آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند (8) ماده (148) اصلاحی

آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند (8) ماده (148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم هزینه های تحقیقاتی ، آزمایشی و آموزشی ، خرید کتاب ، نشریات و لوح های فشرده ، هزینه های بازاریابی ، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه از…

آيين نامه اجرايي مقررات جزء (ه) بند 2 ماده 148 اصلاحي

آيين نامه اجرايي مقررات جزء (ه) بند 2 ماده 148 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي و پس انداز براي كاركنان با رعايت شرايط زير در حساب مالياتي قابل قبول است. 1- وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي…

آیين نامه اجرايي هزينه سفر مديران وبازرسان وكاركنان به خارج ازايران

آیين نامه اجرايي هزينه سفروفوق العاده مسافرت مديران وبازرسان وكاركنان به خارج ازايران موضوع بند(ب ) جزء2ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم ماده 1 - نصاب هاي تعيين شده دراين آيين نامه درصورتي كه مستندبه مدارك باشد تا حدودي كه تعيين…

فهرست فعالیت های مشمول معافیت موضوع بند «ل» قانون ماليات هاي مستقيم

فهرست فعالیت های مشمول معافیت موضوع بند «ل» ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم ردیف 1 طبقه فعالیت: انتشاراتی نوع فعالیت: انتشار کتاب فعالیت های مشمول : نویسندگی (تحقیق ، تألیف ، ترجمه ، تصحیح ، گردآوری ) ، ویراستاری ، صفحه آرایی ،…

دستورالعمل موضوع ماده (12) آيين نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139

دستورالعمل موضوع ماده (12) آيين نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ( معافیت موضوع بند «ل» ماده 139 قانون ) ماده 1 - تعریف فعالیت های انتشاراتی ، مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح…

آیین نامه اجرايي موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 139) اصلاحي

آیین نامه اجرايي موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 139) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم فصل اول - معافيت موضوع بند الف ماده 139 ماده 1 - معافيت مالياتي موضوع اين بند (الف) صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور…

معافیت های کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران

ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیات های مستقیم راجع به معافیت های کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران ماده 1- صاحبان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که مایلند با انتقال تأسیسات خود به خارج از شعاع یکصد و بیست…

ضوابط اجرايي موضوع تبصره 3 ماده (138) قانون ماليات هاي مستقیم

ضوابط اجرايي موضوع تبصره 3 ماده (138) قانون ماليات هاي مستقیم ماده 1 - تعاريف: الف: كارخانه: واحد توليدي داراي پروانه بهره‌برداري يا كارت شناسايي از وزارت صنايع و معادن بوده يا اينكه قبلاً از وزارتخانه‌هاي صنايع، صنايع سنگين،…

آيين‌نامه اجرايي ماده (134) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم

آيين‌نامه اجرايي ماده (134) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ماده 1- ‌درآمد مدارس ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه‌اي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي‌غيرانتفاعي حاصل از تعليم و تربيت شامل كليه درآمدهاي مرتبط با تعليم و تربيت طبق…

ضوابط اجرايي موضوع تبصره 4 ماده 132 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

ضوابط اجرايي موضوع تبصره 4 ماده 132 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم تاريخ صدور پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج واحدهاي توليدي و معدني حسب مورد مبدا شروع معافيت موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود. در صورتي كه…

آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ماده 1 - مفهوم ادغام یا ترکیب شرکت ها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل است : الف) انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس…

آیین نامه ذخائر فنی مؤسسات بیمه – ذخائر فنی بیمه های اتکایی قبولی

آیین نامه ذخائر فنی مؤسسات بیمه موضوع تبصره (1) ماده (109) قانون ماليات هاي مستقيم ذخائر فنی بیمه های اتکایی قبولی ماده 13 - ذخائر فنی معاملات بیمه اتکایی قبولی با رعایت قواعد در مواد قبلی این آيين نامه و به موجب قراردادها و…

آیین نامه ذخائر فنی مؤسسات بیمه – ذخائر فنی بیمه های غیرزندگی

آیین نامه ذخائر فنی مؤسسات بیمه موضوع تبصره (1) ماده (109) قانون ماليات هاي مستقيم ذخائر فنی بیمه های غیرزندگی ماده 7 - ذخایر حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیرزندگی که عبارت است از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ…

آیین نامه ذخائر فنی مؤسسات بیمه – ذخائر فنی بیمه های زندگی

  آیین نامه ذخائر فنی مؤسسات بیمه موضوع تبصره (1) ماده (109) قانون ماليات هاي مستقيم ذخائر فنی بیمه های زندگی ماده 3 - ذخیره ریاضی بیمه های زندگی عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه گر (اعم از سرمایه و مستمری) و ارزش فعلی…