مرور رده

قوانین مالیاتی

اصلاحيه آيين نامه اجرايي – شرايط صدوربرگ اجرايي

اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم  شرايط صدوربرگ اجرايي ماده 1- هرگاه مؤدي ظرف مهلت مقرردر ماده 210 قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده خود اقدام ننمايد اداره…

آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده – تعاريف

 آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده  تعاريف ماده 1- معاني واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در اين آيين نامه به شرح زير مي باشد: الف - قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1387-... ب - توليدکنندگان: اشخاص حقيقي و…

آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها – مقررات عمومی

 آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مقررات عمومی ماده 57 - هرگاه مؤدی قبلاً بر طبق ماده 161 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تأمین سپرده باشد این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول…

آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها – کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

 آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن ماده 46 - در صورت که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد قسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غیرمنقول مؤدی بر طبق…

آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها – فروش اموال منقول

آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم فروش اموال منقول ماده 31 - هرگاه مؤدی پس از انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال طلب دولت را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی فروش به…

آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها – بازداشت اموال

 آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم  بازداشت اموال ماده 5 - هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و…

آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها – در شرایط صدور برگ اجرایی

 آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم در شرایط صدور برگ اجرایی ماده 1 - هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب…

قانون تسری قانون مالیات های مستقیم به مالیات ها و عوارض کالا و خدمات

قانون تسری حکم ماده ( 191 ) قانون مالیات های مستقیم به مالیات ها و عوارض کالا و خدمات ماده واحده - مؤدیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات ها و عوارض متعلقه ، موضوع…

ضوابط اجرايي تبصره 1 ماده186 اصلاحی قانون ماليات هاي مستقيم

ضوابط اجرايي تبصره 1 ماده186 اصلاحی قانون ماليات هاي مستقيم 1- كليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي مشمول فصل ماليات بردرآمد مشاغل موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه مصوب 27/11/80 كه از تاريخ ابلاغ اين آيين…

آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی

آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن آیین نامه موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحی و تبصره الحاقی آن طبق قانون اصلاح…

کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر حوادث و سوانح

آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر حوادث و سوانح ماده 1 - در مورد مؤدیانی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دفاتر نگهداری می نمایند و درآمد مشمول…

بخشنامه نحوه اجراي تبصره هاي يك و شش جدول استهلاك

بخشنامه نحوه اجراي تبصره هاي يك و شش جدول استهلاك موضوع ماده 151قانون ماليات هاي مستقيم نظر به اينكه بعضي از مأموران تشخيص ماليات و همچنين عده اي از حسابداران در اجراي مفاد تبصره هاي يك و شش جدول استهلاك مصوب هيأت وزيران موضوع ماده…

جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده (151) قانون مالیات های مستقیم

جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده (151) قانون مالیات های مستقیم تبصره 1 - در مواردی که استهلاک براساس مدت (روش مستقیم) تعیین شده است ، نسبت به مانده مستهلک نشده دارایی ها در اولین سال مالیاتی مشمول اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب…

جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم

جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم شرح دارایی های قابل استهلاک گروه 1- صنایع مشترک و تجهیزات خدمت و پشتیبانی : موتورهای مولد نیرو و نیروگاه ها ، توربین های آب ، بخار ، گاز و مولد بخار (تربوژنراتورها) نرخ…

قبول هزینه های B.O.T قانون مالیات های مستقیم

قبول هزینه های B.O.T موضوع تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 25716 مورخ 6/5/1381 آن سازمان ، هزینه هایی که…