مرور رده

زنان و کودکان

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان ماده 1 - كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند از حمايت هاي قانوني مذكور در اين قانون بهره مند مي شوند. ماده 2 - هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا…

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

زنان و کودکان قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ماده1 - هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند. ماده2 - این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می…