http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

زنان و کودکان

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

زنان و کودکان قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ماده1 - هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند. ماده2 - این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می…