http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

در اموال

در اموال – در سهم‌الارث طبقه اولي

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در ارث – در سهم الارث طبقات مختلف وراث در سهم‌الارث طبقه اولي ماده 906 - اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشدموجود نباشد هر يك از ابوين در صورت انفراد تمام ارث را مي‌برد واگر پدر…

در اموال – در فرض و صاحبان فرض‌

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در ارث در فرض و صاحبان فرض‌ ماده 893 - وراث بعضي به فرض‌، بعضي به قرابت و بعضي گاه به ‌فرض و گاهي به قرابت ارث مي‌برند. ماده 894 - صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين ‌است و صاحبان…

در اموال – در حجب‌

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در ارث در حجب‌ ماده 886 - حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر ازبردن ارث كلاً يا جزئاً محروم مي‌شود. حجب نقصاني واقعي محدود به مورد استثنايي است که وارث دورتر، که سهمي از ترکه را مي برد،…

در اموال – در شرايط و جمله از موانع ارث‌

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در ارث در شرايط و جمله از موانع ارث‌ ماده 875 - شرط وراثت‌، زنده‌ بودن در حين فوت مورث است و اگرحملي باشد در صوتي ارث مي‌برد كه نطفة او حين‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از…

در اموال – در تحقق ارث‌

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در ارث در تحقق ارث‌ ماده 867 - ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا مي‌كند. موت فرضي اشاره به مواردي است که غايب مرده فرض مي شود(مواد1018 تا 1020 ق.م.)احراز اين امر نيز تنها با صدور حکم…

در اموال – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث‌

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در ارث در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث‌ ماده 861 - موجب ارث دو امر است‌ : نسب و سبب‌. براي تميز قانون حاکم بر ارث و رفع تعارض قوانين. زوجيت بي گمان از اسباب توارث است(ماده 864 ق.م.). ولي، در مورد…

در اموال – در وصي‌

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در وصایا در وصي‌ ماده 854 - موصي مي‌تواند يك يا چند نفر وصي معيّن نمايد، درصورت تعدد، اوصيا بايد مجتمعاً عمل به وصيت كنند مگر درصورت تصريح به استقلال هر يك‌. (رک.ماده 669 ق.م.) . در فرضي که وصايت…

در اموال – در موصي‌له‌

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در وصایا در موصي‌له‌ ماده 850 - موصي‌له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه ‌براي او وصيت شده است‌. از ظاهر ماده 850 ق.م. بر مي آيد که وجود موصي له در زمان وصيت شرط است و موجود شدن آن در…

در اموال – در موصي‌ به‌

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در وصایا در موصي‌ به‌ ماده 840 - وصيّت به‌صرف مال در امر غير مشروع باطل است‌. (رک. ماده 975 ق.م.) . ماده 841 - موصي‌به بايد ملك موصي باشد و وصيّت به مال غير ولو با اجازه مالك باطل است‌. (رک. ماده…

در اموال – در وصایا – در موصي‌

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در وصایا در موصي‌ ماده 835 - موصي بايد نسبت به مورد وصيت‌، جايزالتصرف باشد. اهليت موصي در زمان انشاء وصيت معتبر است و ضرورتي ندارد که تا زمان مرگ او باقي بماند . وصيت به مالي که متعلق حق ديگران…

در اموال – در وصایا فصل اول – در کلیات

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در وصایا فصل اول - در کلیات ماده 825- وصیت بر دو قسم است : تملیکی و عهدی . ماده 826- وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند .…

در اموال – در اخذ به شفعه‌

در اموال – در اسباب تملک در اخذ به شفعه‌ ماده 808 - هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي‌، بين دو نفر مشترك ‌باشد و يكي از دو شريك‌، حصه خود را به قصد بيع به شخص‌ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده‌است به او بدهد و حصه مبيعه…

در اموال – در هبه‌

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه در هبه‌ ماده 795 - هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به‌كس ديگري تمليك مي‌كند، تمليك‌كننده واهب‌، طرف ديگر را متهب‌، مالي را كه مورد هبه است عين…

در اموال – در رهن‌

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه در رهن‌ ماده 771 - رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه ‌به داين مي‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. رهن عقد تبعي است و پيش از…

در اموال – در صلح‌

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه در صلح‌ ماده 752 - صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي‌، در مورد معامله و غير آن واقع شود. قرارداد ارفاقي از نظر ماهيت نوعي صلح…