http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

در ادله اصبات دعوی

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اسناد

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي در اسناد ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع‌ قابل استناد باشد. امضاء سند را نيز بايد بر دو شرط پيش بيني شده در ماده1284 افزود، هر چند که پاره اي از نوشته ها نياز به امضاء ندارد و…

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اسناد

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اسناد در اسناد ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع‌ قابل استناد باشد. امضاء سند را نيز بايد بر دو شرط پيش بيني شده در ماده1284 افزود، هر چند که پاره اي از نوشته ها نياز به امضاء…

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در آثار اقرار

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اقرار در آثار اقرار ماده 1275 - هركس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود. هرگاه کسي اقرار به امري نمايد که دليل ذي حقا بودن طرف باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست» (ماده202…

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در آثار اقرار

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اقرار در آثار اقرار ماده 1275 - هركس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود. هرگاه کسي اقرار به امري نمايد که دليل ذي حقا بودن طرف باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست» (ماده202…