مرور رده

امور حسبی و خانواده

قانون امور حسبي – در تعيين امين

قانون امور حسبي – راجع به غایب مفقود الاثر فصل دوم - در تعيين امين ماده 130- دادستان و اشخاص ذينفع از قبيل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غايب بنمايند . 1-   اشخاصی که می توانند برای غائب مفقود…

قانون امور حسبي – در صلاحيت دادگاه

قانون امور حسبي – راجع به غایب مفقود الاثر فصل اول - در صلاحيت دادگاه ماده 126- امور راجع به غايب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است كه آخرين اقامتگاه غايب در آن محل بوده . 1- غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت اومدت بالنسبه مدیدی…

قانون امور حسبي – امور راجع به امين

قانون امور حسبي باب سوم - امور راجع به امين ماده 103- علاوه بر مواردي كه مطابق قانون مدني تعيين امين مي‌شود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد : 1- براي اداره سهم‌الارثي كه ممكن است از تركه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي كه جنين ولي…

قانون امور حسبي – اختيارات و مسئوليت قيم

قانون امور حسبي – در قیومیت فصل سوم - اختيارات و مسئوليت قيم ماده 74- قيم از تاريخي كه سمت قيمومت به او اطلاع داده مي‌شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود . 1-   شروع به اعمال قیمومیت از تاریخ است که سمت قیمومیت به او اطلاع داده می شود .…

قانون امور حسبي – در قیومیت – ترتيب تعيين قيم

قانون امور حسبي – در قیومیت  فصل دوم - ترتيب تعيين قيم ماده 55- علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدني ، شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورين آن‌ها و دهبان و بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع به وجود صغيري كه…

قانون امور حسبي – صلاحيت دادگاه قيمومت

قانون امور حسبي – در قیومیت فصل اول - صلاحيت دادگاه قيمومت ماده 48- امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي كه…

امور حسبی و خانواده – قانون امور حسبي

امور حسبی و خانواده قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319 باب اول - در كليّات ماده 1- امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و…