آيين نامه معاملات شهرداري تهران – مقررات عمومی

 

آيين نامه معاملات شهرداري تهران – مقررات عمومی

 

ماده 35 – دریافت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله بلامانع می باشد و در هر صورت با موافقت شهردار تهران در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر می باشند.

ماده 36 – هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی و عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه یا نوع کار یا خدمت پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و میزان بهای آن کار یا خدمت درفهرست واحد بها پیش بینی و تعیین نشده باشد بهای عادله واحد کار یا خدمت مورد نظر از طرف قسمت فنی با موافقت پیمانکار و تصویب شهردار تهران تعیین خواهد شد ولی میزان کارها یا خدمات جدید نباید از صدی ده مبلغ پیمان تجاوز نماید.

ماده 37 – در صورتی که شهرداری بخواهد موافق بند 2 ماده 10 این آیین نامه میزان کار یا خدمت یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید باید قبل از انقضاء مدت به پیمانکار ابلاغ نماید.

ماده 38 – اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه که بین طرفین ایجاد می شود درهیأتی مرکب از نماینده شهرداری به انتخاب شهردار تهران و نماینده انجمن شهر مطرح می شود و هیأت مذکور می تواند با طرف قرارداد توافق کند این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض خواهد بود و در صورتی که اختلاف رفع نشود هریک از طرفین می توانند به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید.

ماده 39 – مؤسسات تابعه و وابسته شهرداری تهران ، که دارای شخصیت حقوقی بوده و به طریق بازرگانی اداره می شوند در صورتی که دارای آیین نامه معاملات مخصوص خود نباشند معاملات خودرا طبق مقررات این آیین نامه انجام خواهند داد.

ماده 40 – آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال 1344 از تاریخ اجرای این آیین نامه لغو می شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

آيين نامه معاملات شهرداري تهران – ترک مناقصه یا مزایده و حراج

 

آيين نامه معاملات شهرداري تهران – ترک مناقصه یا مزایده و حراج

 

ماده 31 – در موارد زیر معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجام خواهد شد:
1 – در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا شهرداری ها یامؤسسات وابسته به آنها باشند.
2 – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوق مالی که به تشخیص شهردار پایتخت منحصر به فرد باشد.
3 – در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیر منقول که طبق نظر کارشناس منتخب شهرداری پایتخت انجام خواهد شد.
4 – در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان .
5 – در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف مراجع صالح دولتی برای آنها تعیین نرخ شده باشد.
6 – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداری ها یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد.
7 – در مورد کرایه حمل و نقل هوایی – دریایی – هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
8 – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجودو همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و حق اختراع و نظایر آن به تشخیص شهردار پایتخت .

تبصره – در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانه های خارجی یا کارخانه های داخلی کالا را موجود نداشته باشند یا به نرخ اعلام شده از طرف مراجع رسمی نفروشند شهرداری پایتخت می‌تواند کالا را با رعایت مقررات این آیین نامه خریداری کند و در صورتی که کالابیش از نرخی که از طرف مراجع فوق الذکر تعیین شده از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی خریداری شود باید مراتب را به مراجع تعیین کننده نرخ اعلام کند.

ماده 32 – در مورد چاپ و صحافی معامله طبق آیین‌نامه مربوط که برای امور چاپ و صحافی دستگاه های دولتی به تصویب هیأت وزیران رسیده است انجام خواهد شد.

ماده 33 – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش توجیهی واحد مربوط و تأیید کمیسیون مقرر در ماده 14 میسر یا به مصلحت نباشد در این صورت معامله با رعایت مراتب زیر و به ترتیبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد انجام می شود :
الف – در مورد معاملات تا مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ریال با تصویب شهردار تهران در حدود اختیارات تفویض شده به شهردار موضوع تبصره الحاقی به بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری .
ب – در مورد معاملات از چهار ميليارد (4.000.000.000) ریال تا هشت ميليارد و پانصد ميليون (8.500.000.000) ريال با موافقت شهردار تهران و تأیید شوراي اسلامي شهر و وزارت کشور.
ج – در مورد معاملات هشت ميليارد و پانصد ميليون (8.500.000.000) ريال و بیشتر به پیشنهاد شهردار تهران با تأیید شوراي اسلامي شهر و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران .

تبصره 1- شهردار تهران می تواند در موارد مذکور در ماده 33 اختیار خود را تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال به رؤسای مناطق شهرداری و مدیران کل یا مدیران عامل سازمان های تابعه و وابسته تفویض نماید.

تبصره 2 – حد نصاب هاي تعيين شده در موارد فوق متناسب با شرايط اقتصاد كشور و هماهنگ با نصاب هاي معاملات دولتي بنا به پيشنهاد وزارت كشور و با تصويب هيأت وزيران قابل تجديد نظر خواهد بود.

ماده 34 – بهای اجناس و خدمات و حقوق موضوع بندهای 2 و 4 و 8 و ماده 31 در صورتی که طبق تعرفه های مبتنی بر قانون یا از طرف مراجع صلاحیت دار تعیین نشده باشد قیمت مورد معامله وسیله ارزیاب یا کارشناس منتخب شهرداری تعیین و پس از تأیید شهردار تهران معامله انجام خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

آيين نامه معاملات شهرداري تهران – مزایده

 

آيين نامه معاملات شهرداري تهران – مزایده

 

ماده 28 – در مورد معاملات جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه وپس از تحقیق کامل از بها با رعایت صرفه شهرداری معامله را تا میزان ده هزار ریال به مسئولیت خود انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و باذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا کند و در مورد معاملات جزئی زاید بر ده هزار ریال تایکصدهزار ریال مأمور فروش پس از جلب نظر ارزیاب شهرداری با در نظر گرفتن مراتب فوق اقدام به فروش خواهد کرد.

ماده 29 – معاملات متوسط به طریق حراج و به شرح زیر انجام خواهد شد:
1 – اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با یک نوبت آگهی در روزنامه رسمی و حداقل یک نوبت آگهی درروزنامه کثیرالانتشار و در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو یاتلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد و در آگهی باید قید گردد که در مقابل فروش اشیا وجه نقد دریافت خواهد شد و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض به عهده خریدار است .
2 – مورد معامله باید قبلا ارزیابی شود و فهرست قیمت قبل از انجام حراج در پاکت لاک و مهرشده در اختیار کمیسیون حراج که به شرح مذکور در بند 3 این ماده تشکیل خواهد شد قرار گیرد حراج از بهای ارزیابی شروع شده و با خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند معامله انجام خواهد شد واگر به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود باید ارزیابی تجدید شود.
3 – کمیسیون حراج حداقل از پنج نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
1 – مسئول امور مالی یا نماینده او.
2 – مسئول تدارکات یا نماینده او.
3 – مسئول بازرسی یا نماینده او.
4 – مسئول امور حقوقی یا نماینده او.
5 – مسئول واحد تقاضاکننده یا نماینده او.

ماده 30 – معاملات عمده به طریق مزایده و با انتشار آگهی به شرح زیر به عمل می آید.
1 – در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت شود.
2 – مقرراتی که در این آیین نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و کمیسیون مقرر درماده 14 و اتخاذ تصمیم در کمیسیون های مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون ها و انعقاد قرارداد وتحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

آيين نامه معاملات شهرداري تهران – نصاب معاملات

 

آيين نامه معاملات شهرداري تهران – نصاب معاملات

 

ماده 1 – معاملات از نظر مبلغ در این آیین نامه به سه نوع تقسیم می شود:
نوع اول – معاملات جزئي که مبلغ آن از هفتاد ميليون (70.000.000)‌ریال تجاوز نکند.
نوع دوم – معاملات متوسط که مبلغ آن از هفتاد ميليون (70.000.000) ريال بیشتر و از هفتصد میلیون (700.000.000)‌ریال تجاوزنکند.
نوع سوم – معاملات عمده که مبلغ آن از هفتصد میلیون (700.000.000) ریال بیشتر باشد.

تبصره 1 – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در موردمعاملات عمده مبلغ براورد است .

تبصره 2 – مبنای نصاب در فروش مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب شهرداری تهران است .

ماده 2 – در مورد معاملات جزئي مأمور خرید باید به فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار مورداحتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار یا خدمت مورد نیاز در صورتی که بهای موردمعامله تا ده هزار ریال باشد به مسئولیت خود و از مبلغ مزبور به بالا تا یکصدهزار ریال را با مسئولیت خود و با جلب موافقت کتبی رئيس کارپردازی با رعایت صرفه شهرداری معامله را انجام دهد مأمورخرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و همچنین نشانی ومشخصات کامل طرف معامله و گواهی اینکه معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است امضاء کند.

تبصره – در مناطق و سازمان های وابسته و تابع شهرداری معاملات زائد بر ده هزار ریال تایکصدهزار ریال با موافقت مسئول منطقه یا سازمان حسب مورد انجام خواهد شد.

ماده 3 – در مورد معاملات متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یاخدمت مورد احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد (مگر در مواردی که عده فروشندگان یا انجام دهندگان کار یا خدمت کمتر باشند) از هر کدام روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد به این ترتیب که مأمور خرید نوع کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و مقدار و مشخصات آن رابه طور کامل در برگ استعلام بها تعیین و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار یا خدمت و حداقل بهای آن را با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و تاریخ امضاء نماید. مأمور خرید باید ذیل برگ های استعلام بها را با ذکر اینکه استعلام بها وسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء کند.

تبصره 1 – در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده کار یا خدمت کمتر از 3 نفر باشد مأمور خریدمراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضاء کند.

تبصره 2 – مأمور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت دربرگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند طوری باید اقدام کند که به علت انقضاء مدت خسارتی متوجه شهرداری نشود.

ماده 4 – مأمور خرید در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب از مسئولین ادارات حسابداری ، بازرسی و تدارکات یامعاونان آنها که به نام کمیسیون معاملات نامیده می شود با پیشنهاد دهنده حداقل بها معامله را انجام خواهدداد. کمیسیون مزبور می تواند در صورت احتیاج از نظر متخصصین و مطلعین شهرداری استفاده نماید.

تبصره – در کلیه مناطق شهرداری و سازما های وابسته و تابع شهرداری تهران اعضاء کمیسیون معاملات با پیشنهاد مسئول منطقه یا سازمان و تصویب شهردار تهران ، تعیین می گردند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb