مرور رده

قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات – گزارش کميسيون

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بند دوم - گزارش کميسيون ماده 20 - کميسيون بايد هر ساله گزارشي درباره رعايت اين قانون در مؤسسات مشمول اين قانون و فعاليت‌هاي خود را به مجلس شوراي اسلامي…

کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات – تشکيل کميسيون

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بند اول - تشکيل کميسيون ماده 18- به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي که خدمات عمومي…

استثنائات دسترسي به اطلاعات – ساير موارد

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات استثنائات دسترسي به اطلاعات بند چهارم - ساير موارد ماده 17- مؤسسات مشمول اين قانون مکلفند در مواردي که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري کنند.…

استثنائات دسترسي به اطلاعات – حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات استثنائات دسترسي به اطلاعات بند سوم - حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري ماده 16- در صورتي که براي مؤسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد که در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا…

استثنائات دسترسي به اطلاعات – حمايت از حريم خصوصي

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات استثنائات دسترسي به اطلاعات بند دوم - حمايت از حريم خصوصي ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد که با نقض احکام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده…

استثنائات دسترسي به اطلاعات – اسرار دولتي

 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات استثنائات دسترسي به اطلاعات بنداول - اسرار دولتي ماده 13- در صورتي که درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد، مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع…

گزارش واحد اطلاع‌ رساني به کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ترويج شفافيت گزارش واحد اطلاع‌ رساني به کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ماده 12- مؤسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليت‌هاي آن مؤسسه در اجراي اين…

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات – ترويج شفافيت – تکليف به انتشار

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - ترويج شفافيت - تکليف به انتشار ماده 10- هريک از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي که اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات…

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات – نحوه پاسخ به درخواست‌ها

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - نحوه پاسخ به درخواست‌ها بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها ماده 9- پاسخي که توسط مؤسسات خصوصي به درخواست‌هاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت کتبي يا الکترونيکي باشد.…

درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات آيين دسترسي به اطلاعات بند اول - درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن ماده 6- درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي که اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني…

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات – حق دسترسي به اطلاعات

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - حق دسترسي به اطلاعات بند سوم - حق دسترسي به اطلاعات ماده 5- مؤسسات عمومي مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند. تبصره- اطلاعاتي…

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات – آزادي اطلاعات

  قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - آزادي اطلاعات بند دوم - آزادي اطلاعات ماده 2- هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات…

قانون الحاق دولت جمهوري به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي امضاء شده در استكهلم به تاريخ چهاردهم جولاي…

تصویب‌ نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

تصویب‌ نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی ماده1- معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به تدوین ساز و کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا…

دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائی

دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده اجرای پروژه‌های زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضائيه و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضائي در دادگستری استان‌ها با…