مرور رده

دادگاه ها

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – آموزش

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف فصل يازدهم - آموزش ماده40- كليه امور آموزشي شوراها اعم از نيازسنجي، طراحي و اجراي آموزش بدو يا ضمن خدمت و تهيه و توليد منابع آموزشي به عهده معاونت آموزش قوه قضائيه خواهدبود. مركز امور شوراها بايد…

رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا

  آيين نامه شوراهاي حل اختلاف فصل دهم - رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا ماده39- هيأت رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا در محل اداره شوراهاي استان مستقر خواهد شد اداره هيأت به عهده رئيس شوراهاي استان مي باشد و دبير آن توسط رئيس شورا انتخاب مي شود.…

ابلاغ اوراق و اجراي احكام شورا

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف فصل نهم - ابلاغ اوراق و اجراي احكام شورا ماده35- ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات شورا حسب مورد به صورت كتبي، نامه هاي الكترونيكي، تماس تلفني، ارسال پيام كوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوي كه براي اعضا…

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – اتخاذ تصميم و صدور رأي

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف فصل هشتم - اتخاذ تصميم و صدور رأي ماده30- رسيدگي شورا درخصوص موارد موضوع ماده 8 قانون اگر براساس تراضي و سازش باشد گزارش اصلاحي صادر مي گردد و به تأييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ خواهد شد و چنانچه…

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – داوري

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف فصل ششم - داوري ماده22- علاوه بر مواردي كه « شورا» براساس ماده 47 قانون به عنوان داور مرضي الطرفين تعيين مي شود، اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي توانند با توافق يكديگر به شوراي حل اختلاف مراجعه تا…

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – صلاحيت شورا

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف فصل پنجم - صلاحيت شورا ماده12- حوزه صلاحيت محلي هر شورا منطبق با حوزه قضائي مربوط است و حوزه كاري هر شورا براساس اختصاص قسمتي از حوزه قضائي بخش يا شهرستان به شورا يا مجتمع هاي شورايي توسط رئيس حوزه…

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – قاضي شورا

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف فصل چهارم - قاضي شورا ماده10- به منظور تأمين قضات شوراها هر ساله تعدادي از قضات جديدالاستخدام يا قضات موجود با ابلاغ رئيس قوه قضائيه به شوراها اختصاص داده خواهد شد و تا زماني كه نياز شوراها از اين جهت…

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – انتخاب اعضاي شورا

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف فصل سوم - انتخاب اعضاي شورا ماده6 - اعضاي اصلي و علي البدل شوراها توسط رئيس حوزه قضائي از ميان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضي از جمله نشر آگهي يا مشورت با مسئولان و مقامات محلي تعيين و به رئيس شوراهاي…

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – تشكيلات شورا

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف فصل دوم - تشكيلات شورا ماده2- سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد شوراها بر عهده مركز امور شوراها خواهدبود. رئيس مركز توسط رئيس قوه قضائيه، منصوب مي شود. ماده3- رياست شوراهاي استان به عهده يكي از…

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – تعاريف و اصطلاحات

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف فصل اول - تعاريف و اصطلاحات ماده1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند : 1- قانون : قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي. 2- آيين…

قانون شوراهاي حل اختلاف – ساير مقررات

قانون شوراهاي حل اختلاف مبحث هفتم - ساير مقررات ماده35- عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضا و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي كند. ماده36- در صورت فوت يا استعفا يا عزل اعضاي…

قانون شوراهاي حل اختلاف – اتخاذ تصميم و صدور رأي

  قانون شوراهاي حل اختلاف مبحث ششم - اتخاذ تصميم و صدور رأي ماده25- در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به…

قانون شوراهاي حل اختلاف – ترتيب رسيدگي در شورا

  قانون شوراهاي حل اختلاف مبحث پنجم - ترتيب رسيدگي در شورا ماده18- رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي رسد. ماده19- درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است: 1-…

قانون شوراهاي حل اختلاف – صلاحيت شورا

قانون شوراهاي حل اختلاف مبحث چهارم - صلاحيت شورا ماده8 - در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي نمايد: الف - كليه امور مدني و حقوقي. ب - كليه جرائم قابل گذشت. ج - جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت. تبصره - در…

قانون شوراهاي حل اختلاف – شرايط عضويت

  قانون شوراهاي حل اختلاف مبحث سوم - شرايط عضويت ماده6 - اعضاي شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند: الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران. ب - اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه…