مرور رده

قانون تجارت

در ورشکستگی – اسم تجارتي

در ورشکستگی - اسم تجارتي ماده 576 - ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه وزارت عدليه ثبت آن را الزامي كند. ماده 577 - صاحب تجارت خانه كه شريك در تجارتخانه ندارد نمي تواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود…

در ورشکستگی – دراعاده اعتبار

در ورشکستگی - دراعاده اعتبار ماده 561 - هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقا اعاده اعتبار مي نمايد. ماده 562 - طلبكارها نمي توانند از جهت تاخيري كه در ادای طلب آنها…

در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در ورشكستگي به تقصير يا به تقلب

در ورشکستگی - در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته درصورت ورشكستگي به تقصير يا به تقلب ماده 559 - در تمام مواردي كه كسي به واسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي شود رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي به غير از آنچه در ماده 554 مذكوراست…

جناياتي كه اشخاص در امر ورشكستگي مرتكب مي شوند

 جناياتي كه اشخاص در امر ورشكستگي مرتكب مي شوند ماده 551 - در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهند شد : ا - اشخاصي كه عالماً به نفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارایی منقول يا…

در ورشکستگی – در ورشكستگي به تقلب

در ورشکستگی - در ورشكستگي به تقلب ماده 549 - هرتاجر ورشكسته كه دفاترخود را مفقود نموده يا قسمتي از دارایی خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و هم چنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به…

در ورشكستگي به تقصير

در ورشکستگی - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب در ورشكستگي به تقصير ماده 541 - تاجردر موارد ذيل ورشكسته به تقصيراعلان مي شود. 1 - در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق…

در ورشکستگی – درطرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي

در ورشکستگی - درطرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي ماده 536 - حكم اعلان ورشكستگي و همچنين حكمي كه به موجب آن تاريخ توقف تاجردر زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل اعتراض است . ماده 537 - اعتراض بايد از…

در ورشکستگی – در دعوي استرداد

در ورشکستگی - دردعوي استرداد   ماده 528 - اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي به اوداده باشد كه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و يا به مصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تاديه نگشته و اسناد عيناً در…

در طلبكارهایی كه نسبت به اموال غير منقول حق تقدم دارند

در ورشکستگی - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها در طلبكارهایی كه نسبت به اموال غيرمنقول حق تقدم دارند ماده 518 - اگرتقسيم وجوهي كه از فروش اموال غير منقول حاصل شده قبل از تقسيم دارایی منقول يا در همان حين به عمل آمده…

در ورشکستگی – در طلبكارهایی كه رهينه منقول دارند

در ورشکستگی - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها در طلبكارهایی كه رهينه منقول دارند ماده 514 - طلبكارهایی كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي شوند. ماده 515 - مدير تصفيه مي تواند در هر موقع با اجازه…

درتفريغ حساب وختم عمل ورشكستگي

 در ورشکستگی - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته درتفريغ حساب وختم عمل ورشكستگي ماده 504 - اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد. ماده 505 - درصورتي كه اكثريت مذكور…

در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته – در قرارداد ارفاقی

در ورشکستگی - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته در قرارداد ارفاقی فقره اول- درترتيب قراردادارفاقي ماده 480 - قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد مي شود كه لااقل نصف به علاوه يك نفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از…

در وظایف مدیر تصفیه – درتشخيص مطالبات طلبكارها

در ورشکستگی - در وظایف مدیر تصفیه درتشخيص مطالبات طلبكارها ماده 462 - پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند در مدتي كه به موجب اخطار مديرتصفيه درحدود نظامنامه وزارت عدليه معين شده، اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه…

در وظایف مدیر تصفیه – دراقدامات تامينيه

در ورشکستگی - در وظایف مدیر تصفیه دراقدامات تامينيه ماده 461 - مديرتصفيه مكلف است از روز شروع به ماموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت به مديونين او به عمل آورد. برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات…

در وظایف مدیر تصفیه – در فروش اموال و وصول مطالبات

در ورشکستگی - در وظایف مدیر تصفیه در فروش اموال و وصول مطالبات ماده 456 - پس از تهيه شدن صورت دارایی تمام مال التجاره و وجه نقد و اسنادطلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (به غيرازمستثنيات دين ) و اشياء تاجر ورشكسته به مديرتصفيه تسليم…