اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي

 

اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي

ماده1 – به منظور نظارت بر حُسن اجراي قانون تجارت الكترونيكي – مصوب 1382- ، استقرار، پياده سازي و توسعه تجارت الكترونيكي در كشور با استفاده از ابزارها و استانداردهاي ملي و بين المللي و با عنايت به فرهنگ ايراني و اسلامي و حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي و ارتقاي سطح كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگاني، مركز توسعه تجارت الكترونيكي كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار « مركز» ناميده مي شود، از تجميع مركز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه و كميته ملي اديفكت تشكيل و تمامي وظايف، اختيارات، دارايي ها، تعهدات و نيروي انساني وزارت بازرگاني در حوزه تجارت الكترونيكي و مراكز ياد شده و همچنين وظايف حاكميتي مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران، به مركز منتقل مي شود.

ماده2- مركز داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت بازرگاني خواهد بود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه اداره مي شود.
ماده3- وظايف مركز عبارت است از :
1- برنامه ريزي، ارايه راهكارها، پشتيباني و نظارت به منظور:
الف – بهره برداري از بسترها، راهبردها و نوآوري تجارت الكترونيكي در سطح كشور.
ب – ارايه تسهيلات و حمايت از ايجاد و توسعه زيرساخت هاي فني، سرمايه هاي انساني، قانوني، حاكميتي و امنيتي توسعه تجارت الكترونيكي.
پ – فرهنگ سازي و آموزش جهت توسعه و ترويج استفاده از تجارت الكترونيك در فرايندهاي كسب و كار مبتني بر استانداردهاي ملي و بين المللي.
ت – توسعه كاربردها نوآوري ها در جهت دست يابي به منافع تجارت الكترونيكي در اقتصاد كشور.
ث – توسعه فعاليت هاي تداركاتي و معاملاتي به صورت تجارت الكترونيكي.
ج – استاندارد سازي فعاليت هاي اطلاع رساني تجاري.
چ – حمايت از گسترش بازارهاي داد و ستد الكترونيكي.
ح – ساماندهي فعاليت ايستگاه هاي تجارت الكترونيكي كشور.
خ – فراهم سازي زمينه تعاملات ملي و بين المللي در تجارت الكترونيكي.
د – تسهيل تجارت از طريق استفاده از ابزارها، مدل ها و استانداردهاي تجارت الكترونيكي ملي و بين المللي و ايجاد پنجره واحد تجاري.
2- بررسي زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي و ارايه پيشنهادات لازم جهت تأييد مراجع ذيصلاح.
3- تدوين مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الكترونيكي و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح جهت تصويب.
4- تدوين و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات استاندارد و يكپارچه در حوزه اطلاع رساني تجاري به صورت الكترونيكي.
5 – ايجاد، نگهداري و پشتيباني از مركز داده بخش بازرگاني در چهارچوب نظام جامع فناوري اطلاعات كشور.
6 – همكاري و تعامل با مراجع و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي ذيربط.
7- ارايه خدمات صدور گواهي الكترونيكي كشور.
8- ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات.
9- جمع آوري، تهيه و تدوين گزارش هاي سالانه عملكرد تجارت الكترونيكي.
10- پيگيري و پيشنهاد تدوين ضوابط و مقررات درخصوص جرايم و مجازاتها (موضوع باب چهارم قانون تجارت الكترونيكي) به مراجع ذيصلاح.
11- ارايه چهارچوب و ضوابط حمايت از مصرف كنندگان در فضاي تجارت الكترونيكي براساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الكترونيكي.
12- پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه با توجه به مقتضيات زمان و رشد تجارت الكترونيكي.
ماده4- به منظور تعيين سياست هاي تجارت الكترونيكي كشور كارگروهي متشكل از اعضاي زير تشكيل خواهد شد :
1- وزير بازرگاني (رئيس كارگروه)
2- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
3- وزير راه و ترابري
4- وزير صنايع و معادن
5- وزير امور اقتصادي و دارايي
6- رئیس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
7- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور
8 – معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس جمهور
9- سه نفر صاحب نظر در امور تجارت الكترونيكي كه توسط رئیس كارگروه تعيين مي شوند.
تبصره1- در اولين جلسه تشكيل كارگروه، يك نفر از اعضا به عنوان نايب رئیس انتخاب خواهد شد.
تبصره2- كارگروه از وزرا يا رؤساي دستگاه هاي اجرايي ذيربط حسب مورد بدون حق رأي براي شركت در جلسات كارگروه دعوت خواهد كرد.
تبصره3- كارگروه مي تواند حسب مورد كميسيون تخصصي تشكيل دهد و هر يك از اعضاي كارگروه مي توانند يكي از معاونان خود را براي شركت در جلسات كميسيون تخصصي كارگروه معرفي نمايند.
تبصره4- دبيرخانه كارگروه در مركز مستقر مي باشد و رئیس مركز به عنوان دبير كارگروه تعيين مي شود.
ماده5 – رئیس مركز از بين افراد صاحب نظر در امور اقتصاد و تجارت الكترونيكي و داراي تحصيلات دانشگاهي و سوابق اجرايي مربوط با حكم وزير بازرگاني براي مدت چهار سال انتخاب و انتصاب مجدد وي براي دوره هاي بعد بلامانع است.
ماده6 – وظايف و اختيارات رئیس مركز به شرح زير است :
1- اداره امور مركز و نظارت بر حُسن اجراي وظايف آن.
2- اخذ تصميم و صدور دستور درباره امور مالي، اداري و استخدامي مركز در حدود تشكيلات و بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضاي نامه ها و مكاتبات.
3- پيشنهاد اصلاح ساختار تشكيلاتي مركز به وزير بازرگاني جهت طي مراحل قانوني تصويب به مراجع ذيصلاح.
4- پيشنهاد تسهيلات و مشوق ها براي توسعه تجارت الكترونيكي به وزارت بازرگاني و نظارت بر حُسن اجراي آن پس از تصويب مراجع ذيربط.
5- تهيه و تنظيم گزارش مالي و پيشنهاد بودجه مركز به وزارت بازرگاني جهت تصويب در مراجع ذيربط.
6- نصب و عزل كاركنان مركز بر طبق مقررات مربوط و براساس تشكيلات مصوب.
7- نمايندگي مركز در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و نيز مراجع قضايي با حق توكيل به غير.
8- ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور و پايان دادن دعاوي به صلح با رعايت اصل 139 قانون اساسي.
9- معرفي امضاهاي مجاز براي استفاده از حساب هاي بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
10- انجام اقدامات لازم براي برقراري ارتباط با تشكل ها، مراجع و سازمان هاي داخلي و خارجي مرتبط با امر تجارت الكترونيكي براي تحقق اهداف مركز.
11- تهيه گزارش عملكرد سالانه مركز و ارايه آن به وزير بازرگاني و كارگروه ياد شده.
12- امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور.
ماده7- رئیس مركز مي تواند به مسئوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از كاركنان تفويض نمايد.
تبصره تفويض اختيارات موضوع اين ماده نافي مستوليت هاي نهايي و پاسخگويي رئیس مركز به مراجع ذيصلاح نمي باشد.
ماده8 – منابع مالي مركز همه ساله در لوايح بودجه سالانه پيش بيني مي شود.
ماده9- سال مالي مركز از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال مي باشد.
ماده10- دارندگان حق امضاي چك ها و اسناد تعهدآور مالي عبارتند از رئیس مركز يا معاون ذيربط وي و همچنين ذيحساب مركز به صورت ثابت.
ماده11- وزارت بازرگاني مكلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه، ساختار تشكيلاتي مركز را تهيه و جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس جمهور ارايه نمايد. معاونت ياد شده مكلف است ظرف دو ماه تشكيلات مذكور را با رعايت مقررات مربوط تأييد يا اصلاح نمايد.
ماده12- مركز، نقطه تماس جمهوري اسلامي ايران با سازمان هاي بين المللي و منطقه اي فعال در تجارت الكترونيكي با هماهنگي وزارت امور خارجه است.
ماده13- تمامي حقوق مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ناشي از دارايي مركز شماره گذاري كالا و خدمات از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه به مركز منتقل مي گردد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 36019/30/88 مورخ 8/7/1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا رحيمي

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

 

مقررات ورشکستگی و تصفیه ی امور مؤسسات بیمه

مقررات ورشکستگی و تصفیه ی امور مؤسسات بیمه

از قانون تأسیس بیمه ی مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/1350

ماده 51 – در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام‌ بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم نظر بیمه ‌مرکزی ایران را جلب نماید.

بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول ‌استعلام دادگاه باید ظرف 15 روز نظریه خود را کتباً به دادگاه‌ اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی ایران تصمیم‌ مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده 53 – تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به ‌عمل می‌آید. در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی ‌وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزی ایران را به عنوان قائم مقام ‌اداره تصفیه تعیین می‌نماید و در حوزه دادگاه های شهرستانی‌که اداره تصفیه در آنجا تأسیس گردیده است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.

ماده 60 – اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌گذاران‌، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی ‌مؤسسه بیمه‌، بیمه‌گزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان‌ نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته‌های‌ مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است‌.

ماده 65 – در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که‌ ورشکستگی مؤسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم تکافوی دارائی مؤسسه‌، مدیران متضامناً مسئول پرداخت طلب بیمه گزاران و بیمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

قسمتی از تبصره 17 قانون توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی

 

قسمتی از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راجع به اداره تصفیه امور ورشکستگی

6- درآمدهای صندوق «الف» و صندوق «ب» اداره کل تصفیه امور ورشکستگی موضوع مادتین 52 و 54 قانون مذکور مصوب تیرماه 1318 به شرح ذیل افزایش داده می شود :

اولاً – حق صندوق «الف» که به موجب تصویب نامه شماره 1703 مصوب اردیبهشت ماه 1319 از حاصل دارایی ورشکسته اخذ می شود تا مبلغ پنج میلیون ریال صدی 9 و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی 8 و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی 7 دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند .

ثانیاً – درآمد صندوق «ب» به دو برابر افزایش داده می شود .

7- …..

8- …… دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود از محل اعتبار ردیف جداگانه ای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه های جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمان های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحت گاه های دادگستری در مرکز و شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی براساس موافقت نامه هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد .

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه ماده 57 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

 

آیین نامه ماده 57 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

درآمد صندوق الف

ماده 1 – طبق ماده (52) قانون تصفیه مصوب 24/4/1318 و تصویب نامه شماره 1703 مورخ 14/2/1319 هیأت وزیران درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی از حاصل دارایی ورشکسته مطابق تصویب نامه نام برده (6 الی 8 ) برداشت می شود .

ماده 2 – اداره تصفیه هر حوزه حسابی در دفاتر خود به نام حساب درآمد صندوق الف باز و وجوهی را که بابت حق مقرر در ماده (1) تحصیل می شود با ذکر مبلغی که حق نام برده بدان تعلق گرفته در آن حساب ثبت می نماید .

ماده 3 – حسابداری اداره کل تصفیه نیز حسابی برای ثبت کلیه اقلام درآمد صندوق الف در دفاتر خود باز می نماید .

ماده 4 – برای کلیه درآمدهای صندوق الف اداره کل تصفیه حسابی در بانک ملی به نام درآمد صندوق الف باز خواهد نمود .

ماده 5 – ادارات تصفیه شهرستان ها وجوه حاصله از آن محل را پس از ثبت در دفاتر حسابداری خود منتهی در ظرف 24 ساعت به بانک ملی بابت حساب درآمد صندوق الف اداره کل تصفیه در مقابل اخذ دو نسخه قبض رسید واریز نموده و یک نسخه در پرونده مربوطه بایگانی و نسخه دیگر را به حسابداری اداره کل تصفیه ارسال می نماید .

حسابداری اداره کل تصفیه صورت بالا را رسیدگی نموده و نتیجه را به اداره فرستنده اعلام می نماید .

ماده 6 – حق استفاده از حساب نامبرده با رئیس اداره کل تصفیه و رئیس اداره حسابداری که با هم امضا می نمایند خواهد بود .

ماده 7 – وجه اعتبار اداره تصفیه هر حوزه طبق بودجه مصوبه همه ماهه از اداره کل تصفیه توسط بانک ملی به شهرستان ها ارسال و تحت نظر رئیس اداره و رئیس حسابداری محل با رعایت مقررات به مصرف رسیده و در حساب های مربوطه ثبت و یک رونوشت از صورت حقوق و هزینه های پرداختی که حاوی امضا گیرندگان وجه باشد به مرکز ارسال خواهد شد .

اداره تصفیه شهرستان ها مبلغی را به عنوان اعتبار متحرک برای هزینه های امور متوقفین از اداره کل تصفیه دریافت داشته و در آخر هر ماه صورت جامعی از کلیه هزینه ها با ذکر نام متوقف و نوع هزینه تهیه و به مرکز ارسال می دارد .

ماده 8 – طرز بازرسی صندوق الف به شرحی است که در ماده (11) آیین نامه صندوق (ب) پیش بینی گردیده است .

درآمد صندوق ب

ماده 1 – طبق ماده (54) قانون امور ورشکستگی درآمد صندوق (ب) عبارت است :

الف) از 25% حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 2 خرداد ماه 1310 و ماده 11 قانون تجارت برای امضای دفاتر تجاری تعلق می گیرد .

ب) از مبلغ موضوع اعتراض نامه که به موجب ماده (293) قانون تجارت تنظیم می شود از قرار هر 10 ریال 10 دینار گرفته خواهد شد که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود .

ماده 2 – طرز وصول درآمدهای نامبرده به قرار زیر می باشد :

الف) متصدیان ثبت شرکت ها در ضمن وصول حقوق مندرجه در ماده (10) قانون ثبت شرکت ها مصوب 11/2/1310 باید صدی 25 اضافی را با رعایت ماده (3) این آیین نامه وصول نمایند .

ب) متصدیان مزبور در موقع وصول حقوق مذکور در ماده (11) قانون تجارت و پس از احتساب حقوق مقرر در ماده (135) قانون ثبت اسناد باید 25 درصد مجموع آن را با رعایت ماده 3 این آیین نامه وصول نمایند .

ج) متصدیان دفتر دادگاه ها مکلفند در موقع دریافت اعتراض نامه مذکور در ماده (293) قانون تجارت از قرار هر 10 ریال 10 دینار ( یک درصد ) دریافت نموده و در قبال نصف آن تمبر روی اعتراض نامه الصاق و باطل و برای نصف دیگر طبق دستور ماده 3 این آیین نامه عمل نمایند .

ماده 3 – متصدیان ثبت شرکت ها و دفاتر دادگاه ها باید در موقع وصول درآمدهای مقرر رسیدی مطابق نمونه پیوست در دو برگ صادر و برگ اول را به دهنده وجه تسلیم و برگ دوم را به صورت حساب های خود که به اداره تصفیه می فرستد پیوست نمایند قبوض نامبرده از طرف حسابداری اداره کل تصفیه شماره گذاری و مهر خواهد شد .

ماده 4 – متصدیان مذکور در بالا منتها تا آخر وقت هر روز صورت حساب درآمد همان روز را طبق رونوشت قبوضی که در دست دارند روی نمونه های پیوست ثبت و ثبض نامبرده را بدان الصاق نمایند .

ماده 5 – متصدیان دادگاه ها باید کلیه وجوه درآمد روزانه را صبح روز بعد در مرکز به صندوق اداره حسابداری کل تصفیه به انضمام صورت حساب های مذکور در ماده 4 این آیین نامه تحویل نموده و قبض رسید دریافت دارند .

در شهرستان ها باید وجه را به حساب درآمد صندوق (ب) اداره کل تصفیه در مقابل رسیدی که در دو نسخه اخذ خواهند نمود مستقیماً به بانک ملی پرداخت نموده و صورت حساب های مذکور در ماده 4 این آیین نامه را به انضمام یک برگ رسید بانک ملی در اول و شانزدهم هر ماه به اداره تصفیه محل تسلیم نموده و اداره تصفیه نیز به فاصله سه روز رسیدگی کرده و صورت حساب ها را به مرکز ارسال خواهد داشت .

تبصره – در محل هایی که هنوز اداره تصفیه تشکیل نشده است هردو نسخه صورت حساب یا پیوست های آن باید هر پانزده روز یک مرتبه از طرف دادگاه ها و ثبت شرکت ها به اداره حسابداری کل تصفیه فرستاده شده و تصدیق صورت حساب ها نیز از طرف اداره نامبرده به عمل خواهد آمد .

ماده 6 – متصدیان ثبت شرکت ها باید درآمد صندوق (ب) را منتهی تا آخر هر ماه به طرزی که در بالا قید گردیده در مرکز به صندوق حسابداری اداره کل تصفیه و در شهرستان ها به بانک ملی تسلیم نمایند .

ماده 7 – حسابداری اداره کل تصفیه مکلف است منتهی در ظرف دو روز صورت حساب هایی را که از بابت درآمد نامبرده دریافت می دارد رسیدگی نموده و در صورت صحت یک نسخه آن را امضا و به اداره مربوطه عودت دهد .

در شهرستان ها وظیفه بالا را اداره تصفیه محل انجام خواهد داد .

ماده 8 – اداره کلی تصفیه در بانک ملی شعبه مرکزی حسابی به نام حساب درآمد صندوق (ب) باز و کلیه وجوه حاصله از این محل را به حساب مزبور واریز خواهد نمود .

ماده 9 – ادارات تصفیه در موقع لزوم می توانند صورت درآمدهای صندوق (ب) را با سوش ها و سایر اسناد و مدارک متصدیان دفاتر مربوطه تطبیق و بازرسی نمایند .

ماده 10 – در صورتی که بین اداره تصفیه و متصدیان دفاتر ثبت شرکت ها اختلافی حاصل شود رفع آن با نماینده ای که از طرف وزارت دادگستری تعیین می شود خواهد بود.

ماده 11 – رسیدگی به حساب های صندوق (ب) اداره کل تصفیه با بازرسی خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری برای این کار تعیین می شود . بازرس نامبرده در پانزدهم هر ماه کلیه عملیات محاسباتی ماه گذشته را مطابق مندرجات دفاتر رسیدگی نموده و نتیجه را در دفتر آزمایش قید و در صورت مشاهده خلاف آن را به وزارت دادگستری گزارش خواهد داد .

ماده 12 – آیین نامه شماره (18079) مصوب 15/7/1318 نسخ می شود .

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

تصویب نامه هیأت وزیران راجع به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

تصویب نامه هیأت وزیران راجع به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 1 – پس از آن که حاصل دارایی ورشکسته اعم از آنچه که در موقع برداشتن صورت اموال موجود بوده یا آنچه که بعداً مشخص شده معلوم گردیده و قبل از تقسیم وجوه حاصله بین صاحبان سهام ، اداره تصفیه مبلغی به عنوان هزینه امور ورشکستگی به شرح زیر احتساب و برداشت خواهد نمود :

تا صد هزار ریال صدی 8 ، نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال صدی 7 ، نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال به بالا صدی 6 .

ماده 2 – هزینه امور ورشکستگی به حاصل ویژه دارایی ورشکسته تعلق گرفته و هزینه های مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیات ها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات و غیره مشمول هزینه امور ورشکستگی نبوده و قبل از تقسیم وجوه حاصله از دارایی نا ویژه کسر خواهد شد .

ماده 3 – اداره تصفیه حق ندارد به غیر از هزینه نامبرده در یک ماده یک وجه دیگری به عنوان هزینه امور ورشکستگی برداشت نماید .

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – مقررات مخصوص‌

 

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي

مقررات مخصوص‌

ماده 64- در هر حوزه كه تشكیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشكستگی كه تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه گردیده ‌و مدیران تصفیه و كارمندان ناظر باید از هرگونه ‌اقدام ‌خودداری‌ نمایند.
ماده 65 – عملیات ورشكستگی اموری كه تصفیه آن در موقع اعلام ‌تشكیل اداره تصفیه خاتمه نیافته طبق مقررات قانون اداره تصفیه و این آیین‌نامه ادامه خواهد یافت‌.
ماده 66 – هرگاه اعمال ورشكستگی كه قبل از اعلام تشكیل اداره تصفیه ‌انجام شده ناقص تشخیص شود با رعایت مقررات این آیین‌نامه ‌تكمیل خواهد گردید.
ماده 67 – در موارد مذكور در مواد بالا كه قسمتی از اعمال تصفیه به ‌وسیله مدیران تصفیه و قسمت دیگر به وسیله اداره تصفیه انجام‌ می‌شود هزینه امور تصفیه باید به تشخیص رئیس اداره بین مدیران ‌و اداره تقسیم گردد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – تصفیه اختصار

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي

تصفیه اختصار     

ماده 63 – در مورد تصفیه اختصاری مذکور در فقره 2 ماده 23 قانون ‌اداره تصفیه نکات زیر رعایت می شود :
1- بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت نمی شوند مع ‌ذلک هرگاه‌اداره مقتضی بداند ممکن است به وسیله تشکیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید ولی در صورتی که ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی نموده ‌باشد در این مورد باید جلسه بستانکاران دعوت شود.

2- در هر موقع بدون هیچ‌گونه شرطی ممکن است خواه از طریق‌ عادی یا به طور مزایده اقدام به فروش اموال ورشکسته به عمل آید. مهلتی که برای پرداخت بها مال داده می شود نباید از سه ماه تجاوز کند. در صورت نبودن خریدار به بها ارزیابی شده اقدام به مزایده‌ مجدد به عمل نیامده و اداره تصفیه به نحو مقتضی اقدام به فروش ‌آن خواهد نمود.

3- تقسیم وجوه حاصله طبق مدلول مواد 46 و 47 قانون به عمل‌ آمده و سند عدم کفایت دارایی صادر می شود ولی صورت تقسیم ‌برای مراجعه اشخاص ذینفع در اداره تصفیه گذارده نشده و تقسیم ‌موقت سهام نیز به عمل نخواهد آمد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – خاتمه ورشكستگی

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي

خاتمه ورشكستگی

ماده 60 پس از خاتمه ورشكستگی كارمند مربوطه گزارشی مبنی برخاتمه ورشكستگی به رئیس اداره خواهد داد. در این گزارش خلاصه ‌عملیات تصفیه و جهت ورشكستگی و مبلغ دارایی و بدهی و میزان ‌زمینه خالی و سهمیه ‌هایی كه به موجب فقره 4 ماده 47 قانون اداره ‌تصفیه به صندوق وزارت دادگستری سپرده شده‌، ذكر خواهد شد . سپس خاتمه ورشكستگی از طرف رئیس اداره اعلام و انتشارخواهد یافت‌.

ماده 61 – گزارش نهایی در مورد تصفیه اختصاری نیز باید تنظیم شده و خاتمه ورشكستگی هم به موجب آگهی اعلام گردد. در مورد ماده ‌قانون انتشار آگهی مبنی بر اعلام خاتمه ورشكستگی ضروری نیست‌.

ماده 62 – سند عدم كفایت دارایی باید بر طبق نمونه پیوست ‌صادر شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

 

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – تقسیم وجوه حاصله‌

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي

تقسیم وجوه حاصله‌

ماده 54 اداره تصفیه باید برای تقسیم موقت سهام بر طبق ماده 48 قانون اداره تصفیه صورت تقسیم موقت تهیه نموده و اعلام نماید كه ‌صورت تقسیم در ظرف مدت ده روز در دسترس بستانكاران گذارده‌ خواهد شد. هرگاه دعوای مربوط به بستانكاری در موقع تقسیم‌ موقت سهام به نتیجه نرسیده باشد سهمی كه برای او منظور شده‌ كنار گذارده می‌شود و همچنین بستانكارانی كه طلب آنها موجل ‌است قبل از رسیدن موعد به آنها پرداخته نخواهد شد مگر آن كه برای ‌برگشت فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند.

ماده 55 – صورت تقسیم نهایی وقتی تنظیم می‌شود كه كلیه ‌دعاوی ‌مربوط به دارایی و بدهی ورشكسته قطعی شده باشد. برای تنظیم‌ صورت قطعی لازم نیست منتظر مازاد مذكور در ماده 45 قانون اداره ‌تصفیه گردید.
ماده 56 – صورت تقسیم به ترتیب زیر تنظیم می‌شود : قبل از هر چیز اموال مورد رهن یا وثیقه و وجهی كه از حاصل فروش آن به دست ‌می‌آید قید گردیده و هزینه كه از بابت اداره كردن و فروش آن به عمل‌ آمده ذكر خواهد شد. این‌گونه هزینه‌ها از حاصل فروش كسر شده و پس از پرداخت طلب های وثیقه‌دار مازاد آن به حساب عمومی وجوه‌ حاصله نقل خواهد شد. هرگاه وجه حاصل فروش كافی برای تادیه ‌طلب بستانكار وثیقه‌دار نباشد نام او به نسبت بقیه طلب جزء طبقه ‌پنجم مذكور در ماده 57 قانون ذكر خواهد شد. از حاصل كل دارایی ‌بدواً هزینه‌های ورشكستگی و هزینه امور ورشكستگی كسر گردیده‌ و بقیه بین اشخاص مذكور در برگ صورت طبقه‌بندی بستانكاران ‌تقسیم خواهد شد.

ماده 57 – هرگاه به موجب ماده 45 قانون دعوایی به بستانكاری واگذار شده و این دعوی به نتیجه مثبتی رسیده باشد اداره تصفیه ضمن ‌صورت تقسیم یا به وسیله ضمیمه جداگانه آن را بین بستانكار انتقال‌ گیرنده و سایر بستانكاران تقسیم خواهد نمود.

ماده 58 – همین كه صورت تقسیم تهیه شد باید به بستانكاران اعلام گردد كه صورت نامبرده در اداره تصفیه در دسترس آنها گذارده خواهد شد.

هرگاه بعد از آگهی تغییری در صورت مزبور داده شود این نكته نیز به‌ طریق فوق اعلام خواهدگردید.

ماده 59 – قبل از اقدام به تقسیم‌، اداره باید مطمئن شود كه هیچ‌گونه ‌اعتراضی در ظرف مدت مقرر نسبت به صورت تقسیم به عمل ‌نیامده است‌. در صورتی كه نسبت به این صورت اعتراضی شده‌ باشد اداره تصفیه برای تقسیم‌، منتظر نتیجه رسیدگی به این اعتراض‌ خواهد بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – تصفیه‌

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي

تصفیه

ماده47 – در مورد ماده 42 قانون اداره تصفیه برای هر مزایده باید صورت مخصوصی تنظیم شود. در این صورت مجلس باید نام ‌اشخاصی كه مباشر مزایده بوده و همچنین تاریخ و محل و مدت ‌مزایده و بالاترین بهاء هر شی‌ء در آن قید شود. صورت مجلس را رئیس یا كارمند اداره تصفیه امضا می‌نماید.
ماده 48 – هرگاه موضوع مزایده مال غیر منقول باشد ادای این عبارت از طرف رئیس یا كارمند اداره تصفیه كه (فلان مال غیر منقول به بهاءفلان مبلغ به آقای … واگذار می‌شود) باید در صورت مجلس قید گردد و برنده مزایده نیز آن را امضا نماید. هرگاه به بهاء ارزیابی شده‌ خریداری ‌پیدا نشود باید در صورت مجلس ذكر گردد كه مال غیرمنقول ‌در مزایده به فروش نرسید. هرگاه مزایده تحت شرایطی به عمل آید این نكته نیز در صورت مجلس باید قید گردد.
ماده 49 – كسانی كه در مزایده مال غیرمنقول شركت می‌كنند باید صدی ‌پنج بهای مال غیرمنقول ارزیابی شده را به صندوق اداره تصفیه تا روزی كه برای مزایده مقرر شده بسپارند. هرگاه پرداخت بها در موعد مقرر انجام نگیرد یا آن كه پیشنهاد دهنده حاضر به اجرای تعهد خود نگردد خسارت وارده از مبلغ سپرده برداشت خواهد شد.
ماده 50 – هرگاه مال غیر منقول موضوع مزایده مورد حق رهن و غیره ‌واقع شده باشد باید اخطاریه‌ای كه متضمن تاریخ و ساعت و محل ‌مزایده باشد برای صاحب حق فرستاده شود. در صورتی كه برنده ‌مزایده غیر از صاحب حق رهن باشد باید شخص برنده مزایده و شخص صاحب حق و رئیس یا كارمند اداره تصفیه در یكی از دفترخانه‌های اسناد رسمی حضور به هم رسانیده و ضمن انتقال ملك به ‌خریدار حق صاحب رهن را پرداخته و مازاد آن را به حساب ‌ورشكسته منظور دارند.
ماده 51 – هرگاه اشیاء مورد مزایده بیمه شده باشد این نكته باید در موقع مزایده اعلام گردد. در صورتی كه اشیاء مذكور یك جا به یك نفر واگذار شود این انتقال باید به بیمه ‌كننده اعلام گردد.
ماده 52 – انتقال دعوای مشكوكی كه طبق ماده 45 قانون اداره تصفیه‌ پیش‌بینی شده باید به وسیله برگ نمونه و تحت شرایطی كه در آن ‌ذكر شده به عمل آمده و هزینه‌ای كه به آن تعلق می‌گیرد به عهده ‌انتقال‌گیرنده خواهد بود.
ماده 53 – همین كه قرارداد ارفاقی بسته شد اقدام دیگری برای فروش‌ اموال به عمل نیامده و اداره تصفیه منتظر گواهی دادگاه مربوطه‌ خواهد بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – رسیدگی به مطالبات‌

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي

رسیدگی به مطالبات‌

ماده 38 اطلاعاتی را كه ورشكسته طبق ماده 30 قانون اداره تصفیه‌ راجع به مطالبات می‌دهد در برگ صورت ادعای طلب یا برگ‌ جداگانه وارد شده و به امضا او می‌رسد. مقررات مذكور در ماده 27 آیین‌نامه راجع به شركت های تضامنی و سهامی و تعاونی در این جا نیزمراعات می‌شود.

ماده 39 – برگ طبقه‌بندی بستانكاران به ترتیب زیر تنظیم می‌گردد :

1- ذكر بستانكارانی كه دارای حق رهن هستند.

2- ذكر بستانكاران مذكور در ماده 58 قانون اداره تصفیه‌.

هرگاه در بند 1 یا یكی از طبقات بند 2 بستانكاری موجود نباشد باید در صورت طبقه‌بندی بستانكاران تذكر داده شود.

ماده 40 – هرگونه ادعای بستانكاری باید در طبقه و ستون مخصوص به‌ خود نوشته شود. تصمیم اداره تصفیه مبنی بر رد یا قبول آن نیز باید با ذكر خلاصه علت در آنجا قید گردد. هرگاه ادعای بستانكاری موجه ‌شناخته نشود اداره تصفیه آن را رد خواهد كرد. رد یا قبول ادعایی به‌ طور مشروط جایز نیست‌.

ماده 41 – مطالبات باید به ترتیب شماره گذارده شده و جهت ‌بستانكاری در آنجا قید و به شماره برگ ادعای بستانكاری نیز اشاره ‌شود. در برگ طبقه‌بندی بستانكاران باید اموال مورد رهن قید شود هرگاه منافع مالی مورد رهن باشد این موضوع نیز ذكر خواهد شد.

ماده 42 – هرگاه در قبال طلبی اموال شخص ثالثی در رهن بوده باشد این قسمت جزء بستانكاری های عادی ثبت خواهد شد. در صورتی كه ‌مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله به فروش رسیده و بستانكار به حق خود برسد صاحب مال جانشین بستانكار شناخته‌شده و در سهم‌بندی به همان نسبت شركت خواهد كرد.
ماده 43 – هرگاه دعوای مربوط به طلبی در موقع اعلام ورشكستگی درجریان باشد این ادعا جزء صورت طبقه‌بندی بستانكاران ذكر شده ‌ولی اداره تا تعیین تكلیف قطعی از طرف دادگاه تصمیمی در آن باب ‌نخواهد گرفت‌. اداره تصفیه می‌تواند تصمیم خود را در ظرف مدت‌ اعتراض راجع به بستانكاری تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده ‌قانون اداره تصفیه آگهی شده و به اشخاص ذینفع نیز اعلام گردد.

ماده 44 – هرگاه در نتیجه اعتراضی كه طبق ماده 36 قانون اداره تصفیه به‌ عمل آمده دادگاه تصمیمی اتخاذ نماید این تصمیم در صورت‌ طبقه‌ بندی بستانكاران قید می‌گردد.

ماده 45 – آگهی مذكور در ماده 35 قانون اداره تصفیه باید در همان‌ روزنامه كه توقف اعلام شده است ضبط گردد. در آگهی مندرج درقسمت 2 ماده 35 قانون اداره تصفیه باید اخطار شود كه اگر اشخاص ‌ذینفع در ظرف مدت مقرر در ماده 36 قانون به دادگاه مراجعه ‌ننمایند حق آنها از بین خواهد رفت‌.

ماده 46 – در مورد تصفیه اختصاری نیز صورت طبقه‌بندی بستانكاران ‌تنظیم خواهد شد و مقررات فوق تا اندازه‌ای كه قابل اعمال است در آن جا نیز رعایت خواهد گردید.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – دعوت بستانکاران‌

 

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي

دعوت بستانکاران‌

ماده 32 آگهی مذکور در ماده 24 قانون اداره تصفیه علاوه بر این که ‌برای بستانکاران فرستاده می‌شود برای اشخاص زیر نیز فرستاده‌ خواهد شد :

1- قسمت های اجرای حوزه ورشکسته‌.

2- دادگاه‌هایی که دعاوی مربوطه به ورشکسته نزد آنها مطرح است‌.

3- بنگاه های بیمه که ورشکسته قرارداد بیمه شخصی یا هر نوع بیمه ‌دیگری که مؤثر در امر تجارتی ‌ورشکسته ‌باشد با آنها منعقد نموده‌است‌.

4- دادسرای مربوطه اگر اعمال ولایت یا قیمومیت می‌نماید.

5- دفتر املاکی که ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیر منقول‌ می‌باشد.

صورت بستانکارانی که برای آنها یک نسخه آگهی بالا فرستاده شده ‌باید در صورت مجلس ورشکستگی یا برگ جداگانه که به امضا رئیس‌ اداره تصفیه یا کارمند مربوط رسیده و پیوست صورت مجلس ‌می‌شود قید گردد.

ماده 33 اصول اسنادی که از طرف بستانکاران ارائه گردیده در صورتی ‌به آنها رد خواهد شد که رونوشت گواهی شده آن اسناد را به اداره ‌تسلیم نمایند.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – تهیه صورت دارایی‌

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي

تهیه صورت دارایی‌

ماده 24 در فصول جداگانه برگ صورت دارایی باید هر یک از اموال ‌منقول و غیرمنقول و برگ های بهادار و بستانکاری و وجه نقد به ‌ترتیب ذکر شود. جمع ارزیابی که به عمل آمده در آخر برگ نوشته ‌می‌شود. هرگاه در فصل به خصوصی مالی موجود نباشد این نکته در خلاصه ذکر خواهد شد. در برگ صورت دارایی باید محل وقوع هرمال بخصوص نوشته شود.

ماده 25 – صورت دارایی غیرمنقول باید با ذکر حقوق اشخاص ثالث و بر طبق نمونه تهیه شود. در صورتی که مال غیر منقول در اجاره باشد باید نام و مشخصات مستأجر و مدت اجاره و مال‌الاجاره با حق ‌فسخ اجاره در برگ صورت دارایی قید گردد. منافع غیر منقولی که در جریان ورشکستگی حاصل می‌شود به ترتیب باید در فصل جداگانه‌ صورت دارایی نوشته شود.

ماده 26 – اموال ورشکسته که در خارجه واقع است در فهرست ذکرخواهد شد در مواردی که اشخاص ثالث نسبت به اموال نامبرده‌ حقی دارند نوع حق باید در برگ صورت دارایی نوشته شود. در برگ ‌صورت دارایی باید تاریخ شروع به تصفیه و مدتی که برای تشخیص‌دارایی طول کشیده و نام کلیه اشخاصی که در تنظیم برگ نامبرده ‌شرکت داشته‌اند ذکر شود. رئیس اداره یا کارمند مربوطه و کارشناسان باید قسمت های مختلفه برگ صورت دارایی را امضا نمایند. پس از تهیه برگ صورت دارایی متصدی تنظیم باید ورشکسته را از کیفری که در ماده 14 قانون تصفیه پیش‌بینی شده‌متذکر ساخته و به او اخطار نماید تا چنانچه نکات مذکور در برگ ‌صورت دارایی مورد قبول او است مطابق دستور ماده 20 قانون ‌تصفیه عمل نماید.

ماده 27 – در صورتی که ورشکسته فوت شده یا فراری باشد ورثه و شرکا و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند مکلفند به جای او امضا نموده و گواهی دهند. در مورد شرکت های تضامنی یا مختلط‌ تکلیف مذکور در بالا به عهده هر یک از شرکای مسوول حاضر که ‌اختیار اداره کردن امور شرکت را داشته‌اند محول خواهد بود. هرگاه‌ ورشکسته شرکت سهامی یا شرکت تعاونی باشد مدیرانی که درحین اعلام ورشکستگی عهده‌دار امور شرکت بوده‌اند مسوول انجام ‌تکلیف نامبرده شناخته خواهند شد. هرگاه تکلیف بالا انجام نگیرد علت آن باید در برگ صورت دارایی قید شود.

ماده 28 – اشیایی را که اداره تصفیه به عنوان مستثنیات دین برای ‌ورشکسته باقی می‌گذارد باید با ذکر شماره‌های مندرجه در برگ‌ صورت دارایی در آخر صورت نوشته شده و موضوع نیز به او اعلام‌گردد. هرگاه ورشکسته از حق خود صرف‌نظر کند این نکته در برگ‌ صورت دارایی قید شده و به امضا او می‌رسد.

ماده 29 – تصمیم راجع به مستثنیات دین در اولین جلسه به بستانکاران ‌اعلام گردیده و آنها حق دارند از تاریخ اعلام به مرجع صلاحیتدار شکایت نمایند. هرگاه شخص ثالثی نسبت به مالی ادعایی داشته ‌باشد نوع ادعا در برگ مخصوص به آن نوشته شده و در آنجا نام‌ کسی که ادعا دارد و شماره ترتیب مال و اسنادی که ارائه شده ذکر می‌شود. به علاوه در ستون ملاحظات برگ صورت دارایی این نکته‌ نیز در مقابل شی‌ء مورد ادعا قید می‌شود. اظهارات ورشکسته وتصمیمات اداره و دادگاه نیز به طور خلاصه و به ترتیب تاریخ درستون ملاحظات این برگ نوشته خواهد شد.

ماده 30 – هرگاه اداره تصفیه ادامه دادن به تجارت یا صنعت ورشکسته‌ را مقتضی بداند دفاتر ورشکسته را از روز اعلام ورشکستگی بسته و مجدداً حساب های جدیدی از آن تاریخ به بعد باز نموده و یا آن که ‌دفاتر مخصوصی برای این امر در نظر خواهد گرفت‌.

ماده 31 – در موقع تهیه برگ صورت دارایی اداره تصفیه پرسش های ‌زیرین را از ورشکسته می‌نماید :
1- نام و محل اقامت بستانکارانی که دفاتر ورشکسته حکایت از مشخصات آنها نمی‌نماید.

2- دعاوی که نسبت به دارایی ورشکسته در جریان است‌.

3- بیمه‌نامه‌هایی که ورشکسته بابت بیمه اشخاص یا خسارت و حوادث غیرمترقبه نسبت به اموال دارد.
4- حق ولایت یا قیمومتی که ورشکسته داشته و همچنین حقوق و دعاوی مربوطه آن‌.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – نگاهداری دفاتر حسابداری

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

نگاهداری دفاتر حسابداری‌

ماده 13 اداره تصفیه باید بلافاصله با رعایت تاریخ کلیه وجوه دریافتی ‌و پرداختی به حساب ورشکسته را در دفتر صندوق در مقابل قبض ‌رسید ثبت نماید. در هر مورد باید تاریخ پرداخت و مشخصات ‌ورشکسته و نام و محل اقامت دهنده و گیرنده وجه با قید مبلغ و شماره دفتر روزنامه در آن نوشته شود.

ماده 14 – در دفتر کل باید به نام هر ورشکسته حساب جداگانه باز شده ‌و تمام عملیاتی که در دفتر صندوق انجام می‌گیرد پس از ثبت دردفتر روزنامه به دفتر کل نقل گردد.

ماده 15 – اداره تصفیه باید حساب مخصوصی در دفتر کل برای داد و ستدهای بانکی خود باز نماید. دریافت وجه باید به امضا رئیس ‌اداره تصفیه و کارمندی که امضا او مجاز شناخته شده به عمل آید.

ماده 16 – در آخر هر ماه باید خلاصه حساب های دفتر کل با قید شماره‌حساب مربوطه به دفتر آزمایش ماهیانه نقل گردیده و رئیس اداره و حسابدار وقت زیر آن را امضا نمایند. دفتر آزمایش باید موافقت بین‌مندرجات دفتر صندوق و دفتر کل و موافقت بین موجودی نقدی‌ صندوق و دفتر کل را نشان دهد.

ماده 17 – کلیه دفاتر باید با کمال دقت تنظیم گردیده و هیچ‌گونه ‌قلم‌ زدگی یا الحاق نداشته و بین ‌السطورین نیز نباید چیزی نوشته ‌شود.

گذاردن جای خالی در قسمت مندرجات ممنوع بوده و تصحیح هرقلمی باید در ذیل همان موضوع قید گردد.
ماده 18 – قبض رسیدهای مذکور در ماده 13 باید در دو نسخه صادر و نسخه دوم به ترتیب تاریخ در پرونده جداگانه که به نام ورشکسته ‌تنظیم می‌شود بایگانی گردد. شماره‌گذاری قبوض همه ساله تجدید گردیده و ته چک های قبوض هر سال به طور مجلد نگاهداری ‌می‌شود.

هرگاه قسمتی از قبوض هر دسته قبض به مصرف رسیده باشد در آخر هر سال در مرکز با حضور نماینده حسابداری وزارت دادگستری ‌و در شهرستان ها با حضور نماینده که از طرف وزارت دادگستری ‌تعیین می‌شود بقیه قبوض هر دسته چک را باطل نموده و این نکته‌ را با قید شماره‌های هر دسته چک در صورت مجلس اداری ذکر می‌نمایند.

ماده 19 – اداره تصفیه مکلف است بلافاصله بعد از وصول پول آن را به ‌حساب جاری بانک بگذارد. فقط مکن است مبلغی را که برای ‌هزینه‌های جزیی لازم بوده و بیش از سه هزار ریال نباشد در اداره‌ نگاهداری نماید.
ماده 20 – برگ های بهادار و اشیاء قیمتی باید در محلی که برای این کار اختصاص داده می‌شود نگاهداری گردد.
ماده 21 – هرگاه وجه نقد یا برگ بهادار و اشیاء قیمتی بنا بر درخواست ‌اداره تصفیه حوزه دیگری وصول یا تحصیل شده باشد باید به‌وسیله بانک یا نامه سفارشی به اداره تصفیه مربوطه فرستاده شود.

ماده 22 – رئیس و کارمندان اداره تصفیه نمی‌توانند :

1- دارایی خود را با دارایی اداره مخلوط نمایند.

2- در دفاتر مخصوص ورشکستگی امور دیگری را درج کنند.

3- وجوهی که مخصوص به یک ورشکسته است صرف امور ورشکسته دیگری ولو به طور موقت هم باشد بنمایند.
ماده 23 – اداره تصفیه باید از بدو شروع به عملیات حساب تفصیلی ‌برای هزینه‌های هر ورشکسته باز نماید. اسناد مربوطه به هزینه باید به ترتیب تاریخ تنظیم گردیده و بعد از خاتمه ورشکستگی مجلد شده یا با سایر اسناد مربوطه به ورشکسته نگاهداری شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – نگاهداری اسناد ورشكستگی‌

 

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

نگاهداری اسناد ورشكستگی‌

ماده 10 هر برگی كه به اداره تصفیه واصل شود باید تاریخ ورود روی ‌آن قید گردد. كلیه برگ های مربوط به امور تصفیه باید بر حسب ‌موضوع در پوشه‌های مخصوصی گذارده شده و در پرونده‌ای كه به ‌نام ورشكسته تهیه می‌شود بایگانی گردد. اسنادی كه از طرف ‌بستانكاران ارائه می‌شود باید با قید شماره مندرجه در برگ ادعای ‌بستانكاری به ترتیب حروف الفبا در پوشه مخصوصی بایگانی ‌شود.

ماده 11 – پرونده غیرمجلدی كه به دستور ماده بالا تنظیم گردیده ممكن ‌است پس از 10 سال اعلام خاتمه ورشكستگی نابود شده و این ‌نكته در ملاحظات دفتر فهرست ورشكستگان قید خواهد شد. پرونده كه به دستور ماده هشت تشكیل شده باید همیشه نگاهداری ‌شود.

ماده 12 – اداره تصفیه باید مقررات زیر را نسبت به حفظ دفاتر حسابداری و اسناد ورشكسته رعایت نماید :
1- هرگاه امور بازرگانی ورشكسته به شخص ثالثی واگذار شده باشد این شخص حق خواهد داشت دفاتر و اسناد مربوط را تحویل بگیرد.

2- هرگاه امور بازرگانی ورشكسته به شخص ثالثی واگذار نشده ‌باشد نكات زیر باید رعایت گردد :
الف – هرگاه ورشكسته فرد تاجر باشد دفاتر حسابداری و اسناد ورشكسته پس از خاتمه ورشكستگی در مقابل رسید به او رد گردیده و این نكته در صورت مجلس ورشكستگی قید خواهد شد. هرگاه ورشكسته شركت تضامنی یا مختلط باشد دفاتر و اسناد نامبرده به شریكی كه از طرف سایر شركا معرفی گردیده تحویل ‌داده می‌شود. در صورتی كه شركا نسبت به شخص معینی در این ‌باب موافقت ننمایند دفاتر و اسناد نامبرده به شخصی كه از طرف ‌اداره تصفیه معین می‌شود سپرده خواهد شد.

ج – هرگاه ورشكسته شركت سهامی یا تعاونی باشد دفاتر و اسناد باید در اداره تصفیه نگاهداری شود.
3- در صورتی كه اداره تصفیه محل مناسبی برای حفظ این قبیل ‌دفاتر و اسناد نداشته باشد آنها را به دفتر راكد ارسال خواهد داشت‌.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید