مرور رده

تجارت – تصفیه – ورشکستگی

آیین نامه ماده 57 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

آیین نامه ماده 57 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق الف ماده 1 - طبق ماده (52) قانون تصفیه مصوب 24/4/1318 و تصویب نامه شماره 1703 مورخ 14/2/1319 هیأت وزیران درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور…

تصویب نامه هیأت وزیران راجع به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

تصویب نامه هیأت وزیران راجع به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ماده 1 - پس از آن که حاصل دارایی ورشکسته اعم از آنچه که در موقع برداشتن صورت اموال موجود بوده یا آنچه که بعداً مشخص شده معلوم گردیده و قبل از تقسیم وجوه حاصله بین صاحبان سهام ،…

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – مقررات مخصوص‌

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي مقررات مخصوص‌ ماده 64- در هر حوزه كه تشكیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشكستگی كه تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه گردیده ‌و مدیران تصفیه و…

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – تصفیه اختصار

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي تصفیه اختصار      ماده 63 - در مورد تصفیه اختصاری مذکور در فقره 2 ماده 23 قانون ‌اداره تصفیه نکات زیر رعایت می شود : 1- بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت نمی…

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – خاتمه ورشكستگی

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي خاتمه ورشكستگی ماده 60 - پس از خاتمه ورشكستگی كارمند مربوطه گزارشی مبنی برخاتمه ورشكستگی به رئیس اداره خواهد داد. در این گزارش خلاصه ‌عملیات تصفیه و جهت…

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – تقسیم وجوه حاصله‌

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي تقسیم وجوه حاصله‌ ماده 54 - اداره تصفیه باید برای تقسیم موقت سهام بر طبق ماده 48 قانون اداره تصفیه صورت تقسیم موقت تهیه نموده و اعلام نماید كه ‌صورت تقسیم در…

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – تصفیه‌

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي تصفیه‌ ماده47 - در مورد ماده 42 قانون اداره تصفیه برای هر مزایده باید صورت مخصوصی تنظیم شود. در این صورت مجلس باید نام ‌اشخاصی كه مباشر مزایده بوده و همچنین…

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – رسیدگی به مطالبات‌

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي رسیدگی به مطالبات‌ ماده 38 - اطلاعاتی را كه ورشكسته طبق ماده 30 قانون اداره تصفیه‌ راجع به مطالبات می‌دهد در برگ صورت ادعای طلب یا برگ‌ جداگانه وارد شده و به…

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – دعوت بستانکاران‌

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي دعوت بستانکاران‌ ماده 32 - آگهی مذکور در ماده 24 قانون اداره تصفیه علاوه بر این که ‌برای بستانکاران فرستاده می‌شود برای اشخاص زیر نیز فرستاده‌ خواهد…

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – تهیه صورت دارایی‌

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي تهیه صورت دارایی‌ ماده 24 - در فصول جداگانه برگ صورت دارایی باید هر یک از اموال ‌منقول و غیرمنقول و برگ های بهادار و بستانکاری و وجه نقد به ‌ترتیب ذکر شود.…

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – نگاهداری دفاتر حسابداری

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی نگاهداری دفاتر حسابداری‌ ماده 13 - اداره تصفیه باید بلافاصله با رعایت تاریخ کلیه وجوه دریافتی ‌و پرداختی به حساب ورشکسته را در دفتر صندوق در مقابل قبض ‌رسید ثبت نماید. در هر مورد باید تاریخ پرداخت و…

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – نگاهداری اسناد ورشكستگی‌

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی نگاهداری اسناد ورشكستگی‌ ماده 10 - هر برگی كه به اداره تصفیه واصل شود باید تاریخ ورود روی ‌آن قید گردد. كلیه برگ های مربوط به امور تصفیه باید بر حسب ‌موضوع در پوشه‌های مخصوصی گذارده شده و در…

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – صورت مجلس‌ها

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی صورت مجلس‌ها ماده 7 - اداره تصفیه باید برای هر ورشكستگی و یا مأموریت هایی كه به ‌اداره تصفیه مراجعه شود صورت مجلس تنظیم نماید. برگ ‌صورت مجلس به محض اعلام ورشكستگی یا وصول مأموریت های ‌مرجوعه به…

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – مقررات عمومی

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی صورت مجلس ها و حسابداری مقررات عمومی ماده 1 - اداره تصفیه باید دارای دفاتر زیر باشد : 1- دفتر فهرست ورشكستگان‌. 2- دفتر فهرست مأموریت های اداره تصفیه‌. 3- دفتر روزنامه‌. 4 - دفتر…

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی – مقررات مخصوص‌

 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی - مقررات مخصوص‌ ماده 58 - بستانكاراني كه داراي وثيقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال‌ مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران ‌قرار داده مي‌شوند. طلب هايي كه داراي وثيقه نيست و همچنين…