مرور رده

بانک ، چک ، بورس ، اوراق بهادار

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار – وظایف و اختیارات رئیس سازمان

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار - وظایف و اختیارات رئیس سازمان ماده 20 - رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و کلیه اختیارات لازم برای اداره امور سازمان جز آنچه به موجب قانون یا اساسنامه به مرجع دیگری محول شده…

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار – هیأت مدیره

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار - هیأت مدیره ماده 9 - هیأت مدیره سازمان متشکل از پنج عضو است که انجام وظایف مذکور در ماده (7) قانون را برعهده خواهند داشت . اعضای هیأت مدیره از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه…

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار – ارکان سازمان

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار - ارکان سازمان ماده 7 - ارکان سازمان عبارتند از : الف) شورا ب) هیأت مدیره ج) رئیس سازمان د) حسابرس - بازرس ماده 8 - شورا انجام وظایف مذکور در ماده (4) قانون را برعهده…

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار – کلیات

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار - کلیات ماده 1 - در اجرای ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرات - مصوب 1384 - مجلس شورای اسلامی که پس از این ( قانون ) نامیده می‌شود ، اساسنامه سازمان بورس و اوراق…

قانون بازار اوراق بهادار – مقررات متفرقه

 قانون بازار اوراق بهادار - مقررات متفرقه ماده 53- کارگزاران ، کارگزاران/معامله گران ، بازارگردانان و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکيل سازمان نسبت به ايجاد کانون خود، پس از تصويب اساسنامه آن اقدام کنند. ماده 54-…

قانون بازار اوراق بهادار – جرايم و مجازات‌ها

قانون بازار اوراق بهادار - جرايم و مجازات‌ها ماده 46- اشخاص زير به حبس تعزيري از سه ماه تا يک سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد : هر شخصي که اطلاعات…

قانون بازار اوراق بهادار – اطلاع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه

قانون بازار اوراق بهادار - اطلاع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه ماده 40- سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعه اطلاعاتي که در فرايند ثبت اوراق بهادار به دست مي‌آورد ، حداکثر ظرف مدت پانزده روز ، طبق آيين نامه…

قانون بازار اوراق بهادار – بازار ثانويه

 قانون بازار اوراق بهادار - بازار ثانويه ماده 30- پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملي است که به پيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان مي‌رسد. بورس مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست که نزد سازمان ثبت نشده است. تبصره- اوراق بهادار معاف…

قانون بازار اوراق بهادار – بازار اوليه

قانون بازار اوراق بهادار - بازار اوليه ماده 20- عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعايت مقررات اين قانون مي‌‌‌باشد ، و عرضه عمومي اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.…

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – ارکان بازار اوراق بهادار

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - ارکان بازار اوراق بهادار ماده 2- در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران و با هدف ساماندهي ، حفظ و توسعه بازار شفاف ، منصفانه و کاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجراي اين…

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – تعاريف و اصطلاحات

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - تعاريف و اصطلاحات ماده 1- اصطلاحات و واژه‌هايي که در اين قانون به کار رفته است ، داراي معاني زير مي‌باشند : شوراي عالي بورس و اوراق بهادار : شورايي است که به موجب ماده (3) اين…

آيين نامه استيفاي حقوق دارندگان اوراق قرضه‌ – مقررات مختلف

آيين نامه استيفاي حقوق دارندگان اوراق قرضه‌ي بانك مسكن از محل مانده وام‌هاي مسكن فصل چهارم - مقررات مختلف ماده 12 - کلیه احکام ، حقوق و تکالیفی که در این آيین نامه برای بانک ها پیش بینی شده است شامل شرکت‌های پس انداز و وام مسکن…

حق تقدم دارندگان اوراق قرضه مسکن

آيين نامه استيفاي حقوق دارندگان اوراق قرضه‌ي بانك مسكن از محل مانده وام‌هاي مسكن حق تقدم دارندگان اوراق قرضه مسکن ماده 5 - دارندگان اوراق قرضه برای استیفای مطالبات خود بابت مبلغ اسمی و بهره متعلق به اوراق از محل مطالبات بانک بابت…

آيين نامه استيفاي حقوق دارندگان اوراق قرضه‌ي بانك مسكن

آيين نامه استيفاي حقوق دارندگان اوراق قرضه‌ي بانك مسكن از محل مانده وام‌هاي مسكن هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/10/1353 بنابه پیشنهاد شماره 4297/7 مورخ 27/6/1353 وزارت دادگستری به استناد تبصره ماده 7 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق…

قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن

قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران ماده واحده - به بانک مسکن اجازه داده می‌شود به منظور استیفای مطالبات خود و وصول اقساط معوقه بابت وام‌هایی که مستقیماً یا به قائم مقامی یا…