مرور رده

اجرای اصل 49 و 90 و 88 قانون اساسی

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی

قانون شمول اجراي قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق ماده واحده - دادگاه های مربوط به اجرای اصل 49 قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسی ثروت های محتکرین ،…

دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ماده 1 - به استناد ماده (3) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مذکور در قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسی در مرکز هریک از استان ها و یا شهرستان…

قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی – در ترتيب رسيدگي و مقررات عمومي

قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی - در ترتيب رسيدگي و مقررات عمومي ماده 2- دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود. ماده 3 - به منظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي…

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – تعاريف و مقررات خاصه

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی - تعاريف و مقررات خاصه ماده 1 - اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده به شرح زير بيان مي شود : 1 - «ربا» بر دو نوع است. الف - رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا…