اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

ضمانت نامه

ضمانت نامه حسن انجام کار

 صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره 325 ) . ضامن : ............................... اصیل ( تهیه کننده ـ پیمانکار ) : ......................... ذی نفع (…