مرور رده

دانلود

قرارداد خانه مسکونی

قرارداد (بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني) طرف اول قراردا(فروشنده): خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. داراي شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد ..................…

قرارداد بيع قطعي اتومبیل

قرارداد « بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري » طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقاي .................... فرزند آقاي .................... داراي شناسنامه شماره .................... صادره .................... متولد ....................…

قرارداد بيع قطعي

قرارداد (بيع قطعي يك قطعه باغ) طرف اول قرارداد: خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. داراي شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساكن:…

بيمه تمام خطر

( شركت سهامي بيمه ................................ ) بيمه تمام خطر مقاطعه كاران بر اساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار مذكور در جدول مشخصات(پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه............... كه از اين پس بيمه گر خوانده مي شود تسليم مي گردد) و نيز به…

بيمه نامه تمام خطر نصب

(شركت سهامي بيمه ............................) بيمه نامه تمام خطر نصب با توجه به اينكه بيمه گزار نامبرده در جدول مشخصات، با تكميل پرسشنامه مربوط كه به انضمام اظهارات كتبي ديگر بيمه گزار در رابطه با انجام این بيمه، جزء لاينفك بيمه نامه…

پرسش نامه و پيشنهاد بيمه

پرسش نامه و پيشنهاد بيمه تمام خطر مقاطعه كاري شماره ....................... 1- موضوع قرارداد: چنانچه طرح شامل چند بخش است، بخش يا بخشهاي مورد بيمه را مشخص فرمائيد. 2- محل كار: كشور استان شهرستان شهر روستا 3- صاحبكار: نشاني: تلفن: 4-…

قرارداد پشتیبانی

عنوان قرارداد : پشتيباني نرم افزار جامع بيمارستان پشتيباني ، رفع خطاهاي احتمالي نرم افزار ، ايجاد تغييرات موردنياز براي عملكرد درست و به روز رساني نرم افزار ثبت الكترونيكي پرونده بيمار محصول شركت چارچوب خدمات پشتيباني :…

قرارداد ترخیص کالا

قرارداد (ترخيص كالا) قرارداد ذيل في مابين شركت/آقاي ................ و حق العمل كاري ................ به شرح زير منعقد مي گردد: موضوع قرارداد: ترخيص كالاهاي شركت توسط حق العملكار نامبرده فوق از كليه گمركات كشور. حق العملكار موظف است…

تعهد نامه

بسمه تعالی تعهد نامه شرکت صنعتی ................ تعهد می نماید که باسکول موضوع قرارداد منعقده فیمابین را ( شماره ............مورخ ..........) بدون دریافت هیچگونه هزینه و مخارج اضافی توسط کارشناس خود نصب و راه اندازی نماید و نصب و راه…

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور نظر به اتمام قرارداد شماره 5982 مورخ ........... در خصوص اجاره یک دستگاه کمپرسور منعقده با آقای ............. و با توجه به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ نظر به اتمام قرارداد شماره ............. مورخه…

تمديد قرارداد استخدام

تمديد قرارداد استخدام پيمانی 1- نام دستگاه : 2- شماره ملی مستخدم : 1/2- شماره مستخدم : 3- نام : خانم 4- نام خانوادگی : 5- نام پدر : 6- شماره شناسنامه : 1/6- محل صدور : شهرستان : تبريز استان : 7- محل تولد: 8- تاريخ تولد : روز ماه سال 9-…

قرارداد تهیه نرم افزار

تهيه نرم‌افزار دانشگاه ..... به استناد نامه شماره... مورخه..... مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه ..... اين قرارداد فيمابين دانشگاه .... با كد اقتصادي شماره ...... به نمايندگي جناب آقاي .... دانشگاه بعنوان كارفرما (خريدار) و شركت .....به…

تمدید قرارداد

تمدید قرارداد براساس بند 15 کمیسیون معاملات مورخ ..................... قرارداد شماره 1862 به شرح زیر تمدید می گردد . مدت تمدید قرارداد این تمدید نامه از تاریخ ......................... به مدت شش ماه تعیین می گردد . www.mrlawyer.ir…