مرور رده

تعهد نامه

شرح تعهدات پیمانکار

نظافت روزانه کلیه اطاق های موجود در شرکت زیر : 1) تمیز نمودن در و دیوار , شیشه ها , کرکره ها , میزها و وسایل موجود در اطاق ها و شستشوی هفتگی با اسید و مواد شوینده . 2) جمع آوری آشغال ها و خرده نان ها و تخلیه آنها در محل مربوطه به صورت…