مرور رده

آرا مریوط به امور حسبی

صلاحيت دادگاه حقوقي 1 در رسيدگي به امور غايب مفقود الاثر

صلاحيت دادگاه حقوقي 1 در رسيدگي به امور غايب مفقود الاثر بالملازمه شامل تعيين امين براي اداره اموال غايب نيز مي‌شود روزنامه رسمي 13151-9/2/1369 شماره 1120- هـ 20/1/1369 پرونده وحدت رويه رديف 68/61 هيأت عمومي رياست محترم هيأت…

ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي‌باشد

 ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي‌باشد و در صلاحيت دادگاه مدني خاص است روزنامه رسمي 12758-22/9/67 شماره 939- هـ 7/9/1367 پرونده وحدت رويه رديف 67/45 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رياست معظم ديوان عالي كشور…

ضروري بودن نصب قيم براي افراد فاقد ولي خاص

ضروري بودن نصب قيم براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد روزنامه رسمي شماره 11936-27/11/1364 شماره 401 هـ 9/11/1364 رديف 62/37 راي شماره 30-3/10/1364 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رياست محترم ديوان…

عبارت نصب قيم شامل موضوع سرپرستي در قانون حمايت كودكان نمي‌باشد

عبارت ( نصب قيم ) شامل موضوع سرپرستي مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست نمي‌باشد روزنامه رسمي شماره 10735-12/12/1360 شماره 23944 11/9/1360 رديف 60/8 هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص دادگاه صلاحيت دار…

تقسيم تركه اگر بين وراث محجور و يا غايب مفقود الاثر باشد بايد در دادگاه به عمل آيد

تقسيم تركه اگر بين وراث محجور و يا غايب مفقود الاثر باشد بايد در دادگاه به عمل آيد روزنامه رسمي شماره 10548-27/2/1360 شماره 3530 7/2/1360 رديف 29/59 هيأت عمومي بسمه تعالي رياست محترم ديوان عالي كشور به طوري كه كفيل اداره…

وظيفه دادستان به اعلام حجر كسي مانع از مراجعه اشخاص به دادگاه نيست

وظيفه دادستان به اعلام حجر كسي مانع از مراجعه اشخاص ذينفع به همين منظور به دادگاه نيست روزنامه رسمي 8736-14/10/1353 حكم شماره 72-4/9/1353 شماره 71820 17/9/1353 رديف 56 هيأت عمومي ديوان عالي كشور محترماً رئيس شعبه…

وصيت نامه عادي در سهم وارثي كه آن را تصديق كرده‌اند نافذ است

وصيت نامه عادي در سهم وارثي كه آن را تصديق كرده‌اند نافذ است روزنامه رسمي 8157-2/11/1351 حكم شماره 54-13/10/1351 رديف 26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطابق ماده 291 قانون امور حسبي هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده…

سوء استفاده در رسيدگي به امور حسبي در رسيدگي به ادعاي نسب

 سوء استفاده در رسيدگي به امور حسبي در رسيدگي به ادعاي نسب نقل ازشماره 6572-19/6/46 روزنامه رسمي شماره 3547   2/5/46 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به حكايت پرونده 18-882/41 دادگاه بخش بابل آقاي ابراهيم مهدوي و بانوان زهرا…

تصميم دادگاه وقتي قابل فرجام است كه در قانون تصريح شده باشد

به موجب ماده 27 قانون امور حسبي تصميم دادگاه وقتي قابل فرجام است كه در قانون تصريح شده باشد و در مورد تصميم دادگاه راجع به حجر در قانون تصريح به حق فرجام نشده است حكم شماره 800-11/4/1336 در مورد قابل فرجام بودن يا قابل فرجام…

قانون امور حسبي قيم مي‌تواند از تصميم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد

چون به موجب ماده 99 قانون امور حسبي قيم مي‌تواند از تصميم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد لذا تجديد رسيدگي در مرحله بدوي به عنوان غيابي بودن تصميم مزبور مورد ندارد حكم شماره 2467-28/11/1335 اختلافي بين دادگاه شهرستان و دادگاه استان…

اداره تركه متوفي حسب اشعار ماده 274 قانون امور حسبي

 اداره تركه متوفي حسب اشعار ماده 274 قانون امور حسبي با لحاظ ماده 333 قانون مزبور مستلزم صدور حكم ورشكستگي نسبت به متوفي نخواهد بود حكم شماره 1798- 16/11/1331 اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران راجع به لزوم يا عدم لزوم صدور حكم ورشكستگي…

رسيدگي به موضوع اعتراض بر تصديق حصر وراثت

رسيدگي به موضوع اعتراض بر تصديق حصر وراثت در مواردي كه مبتني و متوقف بر رسيدگي به موضوع نسب باشد با همان دادگاهي است كه به موضوع نسب رسيدگي مي‌نمايد حكم شماره 1678-23/10/1329 الف) زني از دادگاه بخش تهران تقاضاي صدور تصديق انحصار وراثت…