مرور رده

آرا مربوط به صلاحیت دیوان عالی کشور

در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين دادگاه عمومي و دادگاه تجديد نظر

در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين دادگاه عمومي و دادگاه تجديد نظر استان حل اختلاف در صلاحيت ديوان عالي كشور خواهد بود روزنامه رسمي 14939-30/3/1375 شماره 1835/ هـ     25/2/1375 پرونده وحدت رويه رديف : 74/40 هيأت عمومي رياست محترم…

مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي حقوقي 1 و 2

مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي حقوقي 1 و 2در دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال است روزنامه رسمي 12491-20/10/1366 شماره 698/ هـ       29/9/1366 رديف 66/13 رأي شماره 506-17/9/1366 هيأت عمومي محترم ديوان عالي…

ديوان عالي كشور مرجع تجديد نظر نسبت به آراء صادره از دادگاه حقوقي

ديوان عالي كشور مرجع تجديد نظر نسبت به آراء صادره از دادگاه حقوقي 1 كه ابتدائاً در آن دادگاه صادر مي شود مي باشد رديف 65/109 رأي شماره 52-30/11/1365 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار مي…

مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2

 مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 درمورد رسيدگي به دعوي اعتراض بر رأي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري هم لازم‌الرعايه است روزنامه رسمي 12229-2/3/1366 شماره 591- هـ        15/2/1366 رديف 65/98 رأي شماره…

حكم دادگاه حقوقي 1 كه به عنوان تجديدنظر نسبت به حكم دادگاه حقوقي 2 صادر شود

 حكم دادگاه حقوقي 1 كه به عنوان تجديدنظر نسبت به حكم دادگاه حقوقي 2 صادر شود قابل رسيدگي شكلي (تجديد نظر) در ديوان عالي كشور نيست رديف 65/83 رأي شماره 33-27/8/1365 هيأت عمومي ديوان عالي كشور هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور در…

اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌ هاي دادگستري و ديوان عدالت اداري

 چنانچه بين دادگاه‌هاي دادگستري و ديوان عدالت اداري در امر صلاحيت اختلاف حاصل شود رسيدگي و حل اختلاف در ديوان عالي كشور به عمل مي‌آيد روزنامه رسمي شماره 11916-2/11/1364 شماره 388- هـ        3/10/1364 رديف 63/98 رأي شماره…

آيين نامه اصلاحی آيين نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

  آيين نامه اصلاحی آيين نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور ماده 1 - تعاریف و اصطلاحاتی که در این آيين نامه به کار برده می شود از لحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع…

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ماده 1 - تعاریف و اصطلاحات : 1 ـ مصلحت وقف : تأمین نظر واقف و منابع موقوف علیهم بارعایت غبطه موقوفه . 2 ـ متصرف : حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان…

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه…

ضوابط تعیین تكلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالكانه اراضی بایر

ضوابط تعیین تكلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالكانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند: الف - آیین نامه: آیین نامه عمران اراضی بایر موضوع تصویب نامه شماره…

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي(مصوب 1371) ماده واحده - كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار مي باشند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته و…

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي(مصوب 1367) ماده واحده - كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار ميباشند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته…

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت – تعیین تکلیف باقی مانده قراء ، مزارع

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « تعیین تکلیف باقی مانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی » ماده واحده ـ وزارت کشاورزی موظف است ، نسبت به اراضی مشمول « قانون اصلاحات ارضی » که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و…

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آيين نامه اجرایی قانون حفظ کاربری

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آيين نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ماده 1 ـ اصلاحات مندرج در این دستورالعمل با تعاریف ذیل به کار می رود : قانون : قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب…

آيين نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

 آيين نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 ـ در اجرای این آيين نامه ، محدوده (قانونی) و حریم شهر ، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا…