مرور رده

آرا مربوط به دعاوی مالی و غیر مالی

دعوي خلع يد از اعيان غير منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي حقوقي

دعوي خلع يد از اعيان غير منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي حقوقي 1 و 2 ، از دعاوي غيرمالي و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 2 مي باشد روزنامه رسمي 14178-18/8/1372 شماره 1630 / هـ    29/7/1372 پرونده وحدت رويه…

تشخيص صحت تاريخ معامله از دعاوي غيرمالي محسوب است

 تشخيص صحت تاريخ معامله از دعاوي غيرمالي محسوب است روزنامه رسمي 13442-15/2/1370 شماره 1342 / هـ    10/1/1370 پرونده وحدت رويه رديف 69/59 هيأت عمومي رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار عالي مي رساند ، شعب سوم و…