مرور رده

آرا مربوط به ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمی

صلاحيت عام دادگستري ماده 147 اصلاحي قانون ثبت

 صلاحيت عام دادگستري ماده 147 اصلاحي قانون ثبت صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي نمي كند روزنامه رسمي 13453-28/2/1370 شماره 1353/ هـ     2/2/1370 پرونده وحدت رويه رديف 67/35 هيأت عمومي رياست معظم ديوان عالي كشور احتراماً آقاي…

دعوي افراز زمين هاي خارج از محدوده شهري و شهرك ها قابليت استماع را ندارد

دعوي افراز زمين هاي خارج از محدوده شهري و شهرك ها قابليت استماع را ندارد روزنامه رسمي شماره 11666-20/12/1363 رديف 62/49 هيأت عمومي هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور بسمه تعالي شعبه دوم دادگاه عمومي كرج طي نامه شماره…

صلاحيت عام دادگستري در مورد مسموع بودن دعاوي

صلاحيت عام دادگستري در مورد مسموع بودن دعاوي مربوط به اسناد رسمي در دادگاه‌هاي دادگستري رديف 59/9 هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عالي كشور 1) به موجب رأي شماره 19-25/1/59 شعبه نهم دادگاه صلح تهران به استناد قبوض اقساطي رسمي مربوط به…

در خصوص استحقاق مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله

 در خصوص استحقاق مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده 34 اصلاحي قانون ثبت كه به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خيار متعلق حق انتقال گيرنده شناخته شده و نظر به ماده 722 قانون…

تقاضاي ثبت در اراضي محدود به حدود معينه در لايحه قانوني 3 از افراد پذيرفته نيست

 به موجب ماده 3 لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران تقاضاي ثبت در اراضي محدود به حدود معينه در لايحه قانوني مزبور از افراد پذيرفته نيست و حكم به ابطال ثبت دولت در اينگونه اراضي خلاف قانون مذكور است حكم شماره 1309-27/4/1339 در موضوع ثبت…

اعتراض دولت به تقاضاي ثبت محكوم له حكم رسيدگي به املاك واگذاري

اعتراض دولت به تقاضاي ثبت محكوم له حكم رسيدگي به املاك واگذاري كه در موضوع آن حكم خود طرف دعوي بوده باشد از مصاديق بند 4 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني و از اعتبار امر محكوم بها برخوردار است حكم شماره 3746-3/8/1338 در موضوع دعاوي…

در مورد ماده 18 قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي

در مورد ماده 18 قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي درخواست تعقيب نموده باشد ديگر موجبي براي اسقاط دعوي نيست حكم شماره 2912-2/10/1337 از شعبه اول و پنجم ديوان عالي كشور در امر واحدي به شرح زير دو رأي متناقض صادر شده…