مرور رده

آرا مربوط به امور استخدامی

صلاحيت سازمان امور استخدامي

 صلاحيت سازمان امور استخدامي روزنامه رسمي 10601-30/4/1360 شماره 9336 رديف 59/10 هيأت عمومي بسمه تعالي هيأت عمومي ديوان عالي كشور در 2 رأي صادره از دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات كه در مقام رسيدگي به شكايت از رأي هيأت…

حق استفاده از مزاياي قانوني كارمندان مجلس كه به دادگستري منتقل مي‌ شوند

حق استفاده از مزاياي قانوني كارمندان مجلس كه به دادگستري منتقل مي‌ شوند روزنامه رسمي شماره 10043-25/5/1385 شماره 19386 29/4/1385 وحدت رويه رديف 62 در مورد وضع استخدامي كساني كه در سال 1339 طبق تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سال‌هاي…

ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتري مستخدمين جزء موجه است

 با توجه به مفهوم مخالف ماده 137 اصلاحي قانون استخدام كشوري ، ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتري مستخدمين جزء كه در عمل به خدمات دفتري اشتغال دارند و جايگزين كردن آنها در گروه 2 مصاب و موجه است روزنامه رسمي شماره 10043-25/5/1358 وحدت رويه…

آيين نامه مربوط به رانندگان آتش نشاني و كاردان هاي فني

 آيين نامه مربوط به رانندگان آتش نشاني و كاردان هاي فني كه براساس ماده 82 لايحه قانوني شهرداري مصوب 11/8/31 تصويب شده پس از الغاء لايحه قانوني مزبور فسخ شده روزنامه رسمي شماره 10043-25/5/1385 وحدت رويه رديف 17 هيأت عمومي ديوان…

كلمه كارمند مذكور در ماده 79 قانون نيروهاي مسلح مطلق آنها بوده

كلمه كارمند مذكور در ماده 79 قانون نيروهاي مسلح مطلق آنها بوده و حصر آن به هم رديف صحيح نيست روزنامه رسمي 8987-18/8/1354 حكم شماره 26-16/7/1354 شماره 58023 30/7/1354 رديف 18 در موضوع استنباط از حكم ماده 79 قانون استخدام نيروهاي…

خدمت نظام وظيفه قبل از استخدام به خدمت دولت جزء خدمت دولت قابل احتساب است

 خدمت نظام وظيفه قبل از استخدام به خدمت دولت جزء خدمت دولت قابل احتساب است روزنامه رسمي 8780-6/12/1353 حكم شماره 92-4/10/1353 شماره 107592 26/11/1353 رديف 60 از شعبه هفتم ديوان عالي كشور و از هيأت رسيدگي تجديد نظر استخدامي در…

استعفاي مستخدم از خدمت اداري و انتصاب او ، به خدمت قضائي

استعفاي مستخدم از خدمت اداري و انتصاب او ، به خدمت قضائي هرچند مدت خدمت وظيفه او در دستگاه اداري براي ارتقاء پايه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفيع قضائي بلااشكال است روزنامه رسمي 8780-6/12/1353 حكم شماره 91-4/10/1353 شماره…

كارگران سازمان بنادر و كشتيرانی كه واجد وصف مقرر قانون استخدام كشوري هستند

 كارگران سازمان بنادر و كشتيرانی كه واجد وصف مقرر در ماده 137 قانون اصلاحي قانون استخدام كشوري هستند مي‌توانند از مقررات آن ماده استفاده كنند روزنامه رسمي 8755-7/11/1353 حكم شماره 84-20/9/1353 شماره 92314 21/10/1353 رديف…

هرگاه شکایت در مرجع قانونی رسیدگی شده و منتهی به صدور حکم قابل رسیدگی مجدد نیست

هرگاه شكايت شاكي قبلاً در مرجع قانوني رسيدگي و منتهي به صدور حكم شده باشد ، قابل رسيدگي مجدد در شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور نخواهد بود روزنامه رسمي 8399-24/8/1352 حكم شماره50-5/7/1352 شماره 78660 7/8/135 رديف 32…

كارمندان رسمي دولت كه مي‌توانند از حقوق بازنشستگي استفاده كنند

كارمندان رسمي دولت كه مي‌توانند از حقوق بازنشستگي استفاده كنند از شمول ماده 16 قرارداد تنظيمي بين آستان قدس رضوي و شركت سهامي بيمه ايران مستثني هستند روزنامه رسمي 8275-29/3/1352 حكم شماره 24-2/3/1352 شماره 30390 19/3/1352 رديف 50 و 56…

مطالبه كاركنان دولت از باب اشتباه محاسبه احتياج به اقامه دعوي

مطالبه كاركنان دولت از باب اشتباه محاسبه احتياج به اقامه دعوي براي اثبات استحقاق ندارد و خسارت تأخير به آن تعلق نمي‌گيرد روزنامه رسمي 7085-20/3/48 حكم شماره 156-20/1/1348 رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور وزارت دارايي با…

تبصره 4 اصلاحي قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيلات دادگستري

تبصره 4 اصلاحي قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيلات دادگستري مصوب اسفند ماه 38 ناظر به تبديل رتبه اداري ليسانسيه‌هاي قضائي دانشكده حقوق است كه در سال 1330 در وزارت دادگستري مشغول خدمت نبوده و نمي‌توانسته‌اند از مزيت مذكور در تبصره…

مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون براي ترفيع از رتبه 5 به بالا

مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون براي ترفيع از رتبه 5 به بالا توقف در پايه‌هاي از رتبه 5 به بالا مي‌باشد نه توقف سه سال در پايه4 حكم شماره 6398-26/11/1338 دو رأي متضاد در موارد مشابه راجع به توقف پايه 4 به پايه 5 قضائي از دادگاه…