http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

آرا مربوط به اصلاحات ارضی

رأي دادگاه حقوقي 1 در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي

رأي دادگاه حقوقي 1 در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 67 قابل تجديد نظر است روزنامه رسمي 14797 27/9/1374 شماره 1806 هـ 16/9/1374 پرونده وحدت…

رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي

صلاحيت عام دادگستري ( رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است ) روزنامه رسمي 13656-26/10/1370 شماره 1433 / هـ 8/10/1370 پرونده وحدت رويه رديف 69/40 هيأت عمومي رياست محترم ديوان عالي كشور…

دادگاه‌هاي صالحه در مورد رسيدگي به دعاوي بانك‌ها طبق اصول كلي

دادگاه‌هاي صالحه در مورد رسيدگي به دعاوي بانك‌ها طبق اصول كلي رديف 61/2 هيأت عمومي هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور در خصوص اينكه دعاوي مربوط به بانك‌هاي ملي شده دعوي راجع به دولت محسوب مي‌شود يا نه ؟ و نتيجتاً در صلاحيت رسيدگي محاكم…

صلاحيت كميسيون ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش

صلاحيت كميسيون ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه روزنامه رسمي 12619-4/4/1367 شماره 788 - هـ17/3/1367 پرونده وحدت رويه هيأت عمومي رديف 67/9 هيأت عمومي محترم وحدت رويه ديوان عالي كشور آقاي رئيس دادگاه…

تبصره هاي ماده 10 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي

چنانچه موضوع سابقاً در كميسيون سه نفري موضوع تبصره هاي ماده 10 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده باشد طرح مجدد موضوع در محاكم قضائي مجوز قانوني ندارد روزنامه رسمي شماره 12253- 28/12/1365 شماره…

دعوي افراز زمين‌ هاي خارج از محدوده شهري وشهرك ها قابليت استماع را ندارد

دعوي افراز زمين‌ هاي خارج از محدوده شهري وشهرك ها قابليت استماع را ندارد روزنامه رسمي شماره 11666-20/12/1363 رديف 62/49 هيأت عمومي بسمه تعالي هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور شعبه دوم دادگاه عمومي كرج طي نامه شماره 1673/2-17/7/62 فتوكپي و…

كساني كه قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين بوده اند

كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين بوده اند براي تأييد معامله مي‌توانند به مراجع قضائي مراجعه كنند روزنامه رسمي شماره 11665-19/12/63 شماره 256- هـ 30/11/1363 رديف 63/30 هيأت عمومي بسمه…

صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي در اختلاف ناشيه بين مالك و زارع

صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي در اختلاف ناشيه بين مالك و زارع روزنامه رسمي 7295-30/11/1348 حكم شماره190-1/11/1348 وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اشعار داشته‌اند كه دو رأي از دو شعبه ديوان عالي كشور در مورد تصرف عدواني به شرح زير…

صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي در اختلاف ناشيه بين مالك و زارع

صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي در اختلاف ناشيه بين مالك و زارع روزنامه رسمي 7295-30/11/1348 حكم شماره190-1/11/1348 وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اشعار داشته‌اند كه دو رأي از دو شعبه ديوان عالي كشور در مورد تصرف عدواني به شرح زير مغاير با…

درخصوص اختلاف مالك و زارع راجع به اجراي قوانين اصلاحات ارضي

درخصوص اختلاف مالك و زارع راجع به اجراي قوانين اصلاحات ارضي چنانچه آراء صادره ديوان عالي كشور هر يك با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان صدور آنها با توجه به اختلاف مرجع صلاحيت صحيحاً صادر شده باشد در مصاديق رويه‌هاي مختلف نبوده قابل…

آيين نامه اصلاحی آيين نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

  آيين نامه اصلاحی آيين نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور ماده 1 - تعاریف و اصطلاحاتی که در این آيين نامه به کار برده می شود از لحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای…

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ماده 1 - تعاریف و اصطلاحات : 1 ـ مصلحت وقف : تأمین نظر واقف و منابع موقوف علیهم بارعایت غبطه موقوفه . 2 ـ متصرف : حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان ،…

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه…

ضوابط تعیین تكلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالكانه اراضی بایر

ضوابط تعیین تكلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالكانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند: الف - آیین نامه: آیین نامه عمران اراضی بایر موضوع تصویب نامه شماره 35448…

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي(مصوب 1371) ماده واحده - كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار مي باشند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته و يا…