مرور رده

آرا مربوط به اسناد سجلی

سند سجلي حكايت از بلوغ داشته اما ولي قهري مدعي نرسيدن فرزند به سن بلوغ باشد

 چنانچه سند سجلي حكايت از بلوغ داشته اما ولي قهري مدعي نرسيدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاريخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولي قهري و رسيدگي به آن منعي ندارد روزنامه رسمي 12856-29/1/1368 997- هـ 7/1/1368 پرونده…

مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي راجع به اسناد ثبت احوال

مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 در دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال است روزنامه رسمي 12491-20/10/1366 شماره 698/ هـ 29/9/1366 رديف 66/13 رأي شماره 506-17/9/1366 هيأت عمومي ديوان عالي كشور…

رسيدگي به درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس

رسيدگي به درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس ( ذكور به اناث يا بالعكس ) در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي و دادگستري است روزنامه رسمي 12344-25/4/1366 شماره 632- هـ 10/4/1366 رديف 64/83 رأي شماره 504-10/1/1366 هيأت عمومي…

وجوه مربوط به اعلاميه‌ هاي ازدواج و طلاق

 وجوه مربوط به اعلاميه‌ هاي ازدواج و طلاق از تاريخ بخشنامه 15/1/63 وزارت كشور بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود روزنامه رسمي 12203-28/10/1365 شماره 526- هـ 13/10/1365 رديف 64/142 رأي شماره 34-11/9/1365 هيأت عمومي ديوان…

صلاحيت محاكم عمومي دادگستري نسبت به تغيير نام

صلاحيت محاكم عمومي دادگستري نسبت به تغيير نام روزنامه رسمي شماره 11140 -   5/3/1362 شماره 45 - هـ     5/2/1362 رديف 62/1 هيأت عمومي بسمه تعالي رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً آقاي رئيس كل دادگاه‌هاي شهرستان…

ادعاي عدم تعلق شناسنامه كه مورد تأييد اداره آمار نباشد

ادعاي عدم تعلق شناسنامه كه مورد تأييد اداره آمار نباشد عنواناً اختلاف در اسناد سجلي و رسيدگي در صلاحيت دادگستري است روزنامه رسمي 8640-14/6/1353 حكم شماره 27-15/3/1353 رديف 20/53 رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور آقاي دادرس…

شهادت شهود در مورد حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد سجلي قابل ترتيب اثر است

شهادت شهود در مورد حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد سجلي قابل ترتيب اثر است روزنامه رسمي 7505-18/8/1349 حكم شماره 224-8/8/1349 رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به موجب رونوشت احكامي كه اداره حقوقي وزارت دادگستري پيوست نامه…