مرور رده

حقوق تجارت

سفته به عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر ایراد وارد است زیرا اولاً حسب محتویات پرونده آقای لطف الله که دارنده سفته بوده تأیید نموده است

عدم توجه دادگاه به دفاتر تاجر موجب نقص رسیدگی است

علاوه از اینکه بعضی از مستندات فرجام خواه از قبیل نامه مورخ 18/6/1320 که مورد تصدیق فرجام خوانده واقع شده به ضمیمه اوضاع و احوال دیگر که در حکم سابق دیوان کشور هم اشاره به آنها شده دلالت دارند

اعمال تشریفات مقرر در ماده 236 قانون تجارت نسبت به چک ضرورت ندارد

هرچند ماده (314) قانون تجارت مقررات راجع به بروات و سفته را شامل چک نیز دانسته ولی در مورد بحث فقط کیفیت اعتراض مورد نظر است . اعتراض نامه که در ماده (293) قانون تجارت نسبت

انتقال دهنده از شمول قسمت اخیر ماده 40 قانون تجارت خارج است

در مورد تمسک وکیل خواهان بدوی به عنوان یکی از شرکاء و سهامداران شرکت به ماده 40 قانون تجارت , با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده مذکور , ضمن این که برای انتقال دهنده سهام ضمانت