اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

آرا اصراری دیوان عالی کشور

سفته به عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر ایراد وارد است زیرا اولاً حسب محتویات پرونده آقای لطف الله که دارنده سفته بوده تأیید نموده است

عدم توجه دادگاه به دفاتر تاجر موجب نقص رسیدگی است

علاوه از اینکه بعضی از مستندات فرجام خواه از قبیل نامه مورخ 18/6/1320 که مورد تصدیق فرجام خوانده واقع شده به ضمیمه اوضاع و احوال دیگر که در حکم سابق دیوان کشور هم اشاره به آنها شده دلالت دارند

اعمال تشریفات مقرر در ماده 236 قانون تجارت نسبت به چک ضرورت ندارد

هرچند ماده (314) قانون تجارت مقررات راجع به بروات و سفته را شامل چک نیز دانسته ولی در مورد بحث فقط کیفیت اعتراض مورد نظر است . اعتراض نامه که در ماده (293) قانون تجارت نسبت