احراز ورشکستگی منوط به عاجز بودن از پرداخت دیون است

 احراز ورشکستگی منوط به عاجز بودن از پرداخت دیون است

رأی اصراری شماره 17-6/10/1359 :

اشکال وارده بر دادنامه فرجام خواسته این است که دادگاه به صرف اظهار آقای احمد … به این که دفاتر تجارتی وی از بین رفته بدون رسیدگی دقیق به وضع مالی و تجارتی وی مبادرت به صدور حکم فرجام خواسته نموده است در صورتی که باید روشن شود که نامبرده از پرداخت دیون خود عاجز بوده و یا با وجود امکانات مالی به جهاتی از پرداخت خودداری نموده است و مدارک موجود در پرونده برای اثبات ادعای ورشکستگی از جانب او کافی نیست و اصولاً اثبات دعوی ورشکستگی به عهده تاجر است و به صرف ارائه صورت دارایی و دیون و صدور چند فقره اجرائیه برعلیه تاجر نمی تواند حکم ورشکستگی او را صادر کرد .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه دیون است

ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه دیون است

رأی اصراری شماره 3576-26/12/1342 :

… بر طبق ماده (412) قانون تجارت , ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده دارد حاصل می گردد و با توجه به سفته های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجام خواه بوده و دلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجام خوانده اقامه نگردیده و حسب محتویات پرونده اجرایی ثبت کلیه تأسیسات کارخانه شهرضای اصفهان با زمین و ادوات منصوب در آن اعم از ماشین آلات و وسایل برقی و لوله کشی و دستگاه آتش نشانی در اثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجام خوانده داشته به بانک تهران واگذار شده , استدلال دادگاه بر اینکه انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجام خوانده نیست مخالف ماده (412) قانون تجارت بوده لذا حکم فرجام خواسته بر طبق ماده (559) قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می شود …

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

احراز طلب شرط قرار گرفتن در زمره بستانکاران است

احراز طلب شرط قرار گرفتن در زمره بستانکاران است

رأی اصراری شماره 628-22/4/1345 :

اعتراض نماینده اداره دارایی بر دادنامه فرجام خواسته وارد است زیرا برحسب راهنمایی اداره تصفیه ورشکستگی اداره دارایی به دادگاه شهرستان مراجعه و درخواست رسیدگی نمود تا در صورتی که صحت ادعا به نظر دادگاه محرز گردید جزء بستانکاران محسوب شود و طبق دستور ماده (473) قانون تجارت و مواد (35 و 36 ) قانون تصفیه امور ورشکستگی دادگاه شهرستان مکلف بود که نسبت به اصل طلب اظهارنظر نماید چون دادنامه دادگاه شهرستان عیناً در مرحله پژوهشی استوار گردیده و دادنامه فرجام خواسته به جهات فوق الاشعار مخدوش است به اتفاق آراء نقض … ( می گردد ) .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

متصدی حمل و نقل بعد از تنظیم بارنامه و ارسال کالا حق تغییر محل تخلیه را ندارد

متصدی حمل و نقل

متصدی حمل و نقل بعد از تنظیم بارنامه و ارسال کالا حق تغییر محل تخلیه را ندارد مگر با صدور بارنامه جدید یا اصلاح بارنامه قبلی

رأی اصراری شماره 3-22/2/1377 :

به دلالت محتویات پرونده , اختیارات آقای محسن به نمایندگی جهاد سازندگی فقط محدود به ارسال و حمل کالا بر اساس بارنامه تنظیمی , که خود یک قرارداد تجاری می باشد بوده است . نامبرده بعد از تنظیم بارنامه و ارسال کالا حق تغییر محل تخلیه کالا را نداشته است . عرفاً تغییر محل کالا بایستی از طریق صدور بارنامه جدید یا اصلاح بارنامه قبلی و قید مراتب در بارنامه با ارائه مجوز جدید از ناحیه صاحب کالا باشد هر اقدامی که بدون رعایت تشریفات مذکور انجام شده باشد مردود و غیرموجه است و در کلیه بارنامه ها نام راننده قید و مقصد شیراز معین شده است و محکومیت کیفری رانندگان مؤید مسئولیت مؤسسه حمل و نقل است و عمل خلاف آقای حسن و رانندگان در تخلیه کالا در بندرعباس که با سوء نیت انجام شده به هیچ وجه رافع مسئولیت متصدی حمل و نقل نخواهد بود و عرف نیز متصدی حمل و نقل را مسئول کالا می داند نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر خلاف مندرجات پرونده و مدلول مواد 383 و 388 قانون تجارت صادر گردیده است نقض می شود .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

 

ظهرنویسی شرکت تجاری

ظهرنویسی شرکت تجاری

رأی اصراری شماره 120-5/10/1368 :

حکم تجدیدنظر خواسته مخدوش و رسیدگی دادگاه ناقص است زیرا به دلالت محتویات پرونده سفته های مدرک دعوی با ظهرنویسی به شرکت … واگذار شده و علیه ظهرنویس حکم غیابی صادر گردیده لذا در رسیدگی به اعتبار سفته های مزبور که مورد انکار صادرکننده قرار گرفته ابراز دفاتر تجارتی شرکت … که طرف معامله بوده ضرورت داشته ولی دادگاه به آن توجه ننموده است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

صدور برات بالذات عمل تجارتی است

فته طلب

صدور برات بالذات عمل تجارتی است

رأی اصراری شماره 2783-12/9/1339 :

… چون طبق بند 8 ماده (2) قانون تجارت صدور برات بالذات و به طور مطلق عمل تجارتی محسوب شده شرط و قید مذکور در ماده (318) آن قانون که در فصل چهار در مورد زمان انشاء گردیده و بدین مضمون است ( دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده ) مربوط به فته طلب و چک معامله می باشد و ارتباطی با برات ندارد و تخصیص شرط و قید به خصوص برخلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت اخیر آن ماده خواهد بود و صحیح نیست و این امر تهافت و مغایرتی با ماده (309) قانون تجارت نخواهد داشت و راجع به اینکه طبق حکم مورد فرجام , فرجام خواه تاجر شناخته نشده است اشکالی متوجه نخواهد بود و اعتراضات فرجامی تحت عنوانی نیست که در حدود قانون نسبت به آن حکم خللی وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

سفته به عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است

سفته به عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است

رأی اصراری شماره 25-9/8/1374 :

… به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر ایراد وارد است زیرا اولاً حسب محتویات پرونده آقای لطف الله که دارنده سفته بوده تأیید نموده است که آن را به آقای محمود … خواهان دعوی واگذار کرده و صادرکننده آن نیز ایرادی به صدور مستند ندارد . ثانیاً با فرض اینکه استدلال دادگاه مبنی بر عدم پذیرش مستند فوق به عنوان سفته بلااشکال تلقی می شود همان طور که شعبه ششم دیوان عال کشور استدلال نموده و طبق تبصره ذیل ماده (319) مدرک فوق به عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است …

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

 

fbinstagram

سفته به عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است

سفته به عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است

رأی اصراری شماره 25-9/8/1374 :

… به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر ایراد وارد است زیرا اولاً حسب محتویات پرونده آقای لطف الله که دارنده سفته بوده تأیید نموده است که آن را به آقای محمود … خواهان دعوی واگذار کرده و صادرکننده آن نیز ایرادی به صدور مستند ندارد . ثانیاً با فرض اینکه استدلال دادگاه مبنی بر عدم پذیرش مستند فوق به عنوان سفته بلااشکال تلقی می شود همان طور که شعبه ششم دیوان عال کشور استدلال نموده و طبق تبصره ذیل ماده (319) مدرک فوق به عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است …

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

ظهرنویسی شرکت تجاری

 ظهرنویسی شرکت تجاری

رأی اصراری شماره 120-5/10/1368 :

حکم تجدیدنظر خواسته مخدوش و رسیدگی دادگاه ناقص است زیرا به دلالت محتویات پرونده سفته های مدرک دعوی با ظهرنویسی به شرکت … واگذار شده و علیه ظهرنویس حکم غیابی صادر گردیده لذا در رسیدگی به اعتبار سفته های مزبور که مورد انکار صادرکننده قرار گرفته ابراز دفاتر تجارتی شرکت … که طرف معامله بوده ضرورت داشته ولی دادگاه به آن توجه ننموده است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

صدور برات بالذات عمل تجارتی است

فتنه طلب

 صدور برات بالذات عمل تجارتی است

رأی اصراری شماره 2783-12/9/1339 :

… چون طبق بند 8 ماده (2) قانون تجارت صدور برات بالذات و به طور مطلق عمل تجارتی محسوب شده شرط و قید مذکور در ماده (318) آن قانون که در فصل چهار در مورد زمان انشاء گردیده و بدین مضمون است ( دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده ) مربوط به فته طلب و چک معامله می باشد و ارتباطی با برات ندارد و تخصیص شرط و قید به خصوص برخلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت اخیر آن ماده خواهد بود و صحیح نیست و این امر تهافت و مغایرتی با ماده (309) قانون تجارت نخواهد داشت و راجع به اینکه طبق حکم مورد فرجام , فرجام خواه تاجر شناخته نشده است اشکالی متوجه نخواهد بود و اعتراضات فرجامی تحت عنوانی نیست که در حدود قانون نسبت به آن حکم خللی وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت بایستی بر طبق قانون تجارت تحقق پذیرد

سرمایه شرکت

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت و … بایستی بر طبق مدلول مواد 40 و 82 و 84قانون تجارت تحقق پذیرد

رأی اصراری شماره 21/6/9/1375 ردیف 75/15 :

رأی تجدیدنظر خواسته واجد اشکال است زیرا قطع نظر از این که دعوی علیه خود شرکت اقامه نشده , بلکه به طرفیت ا عضای هیأت مدیره شرکت ( جدا از مسئولیتی که در شرکت دارند ) مطرح گردیده و اصولاً شرکت های تجارتی به موجب مواد 583 و 588 قانون تجارت   دارای شخصیت حقوقی جدا و مستقل از شخصیت حقیقی اعضاء و سهامداران آن می باشند . اساساً هرگونه تغییر در سرمایه شرکت و یا انتقال سهام با نام بایستی بر طبق مدلول مواد 40 , 82 و 84 اصلاحی قانون مزبور که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است تحقق پذیرد و در این خصوص مفاد مواد 22 الی 26 اساسنامه شرکت که براساس مقررات قانون تجارت تنظیم گردیده نیز لازم الرعایه می باشد و چون ترتیبات فوق در دعوی مطروحه به موقع اجراء درنیامده و همچنین استدلال دادگاه در تمسک به ماده 223 قانون مدنی نادرست بوده و موافقت نامه عادی مستند دعوی با وصف مراتب فوق و نظر به مندرجات آن نیز نمی تواند دلالتی بر وقوع بیع و تحقق آن داشته باشد بناء علی هذا دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر به لحاظ مغایرت آن با قانون و خدشه در استدلال به اکثریت آراء نقض می شود .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

عدم توجه دادگاه به دفاتر تاجر موجب نقص رسیدگی است

دفاتر تجاری

عدم توجه دادگاه به دفاتر تاجر موجب نقص رسیدگی است

رأی اصراری شماره 203-29/2/1330 :

… علاوه از اینکه بعضی از مستندات فرجام خواه از قبیل نامه مورخ 18/6/1320 که مورد تصدیق فرجام خوانده واقع شده به ضمیمه اوضاع و احوال دیگر که در حکم سابق دیوان کشور هم اشاره به آنها شده دلالت دارند که فرجام خوانده دارای دفتر بوده و دادگاه رسیدگی به این امر ننموده چون این مطلب مسلم است که صورتحساب مورخ 15/1/1321 که فرجام خوانده آن را مفاصاحساب معرفی کرده که از روی دفتر فرجام خواه تهیه و تنظیم گردیده و با اینکه فرجام خواه دفتر خود را ارائه داده و وکیل فرجام خوانده هم اجمالاً موافقت کرده که رسیدگی به آن بشود دادگاه استان بدون رسیدگی مبادرت به صدور حکم فرجام خواسته نموده است لذا در هر حال رسیدگی ناقص بوده و …

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

 

اصل اشتغال ذمه صادرکننده چک در قبال دارنده آن است

اصل اشتغال ذمه صادرکننده چک در قبال دارنده آن است

رأی اصراری شماره 3801-17/11/1339 :

… با توجه به اینکه اصل اشتغال ذمه صادر کننده چک در قبال دارنده آن است و وجود چک در دست فرجام خواه ظهور در استفاده بلاجهت صادرکننده از وجه چک دارد مورد مشمول ماده (319) قانون تجارت بوده و استناد دادگاه به ماده (318) قانون مزبور و تأیید قرار پژوهش خواسته صحیح نمی باشد …

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

تأثیر رابطه ظهرنویس با صادرکننده چک

تأثیر رابطه ظهرنویس با صادرکننده چک

رأی اصراری شماره 2-15/8/1369 :

… کیفیت رابطه ظهرنویس با صادرکننده چک تأثیری در حق دارنده چک ندارد .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

دارنده سفته به هر تقدیر می تواند به دهنده آن رجوع کند

دارنده سفته به هر تقدیر می تواند به دهنده آن رجوع کند

رأی اصراری شماره 12853 31/1/1316 :

… بر طبق مفهوم ذیل ماده (290) و ماده (318) قانون تجارت دارنده سفته به هر تقدیر می تواند به دهنده آن رجوع کند هرچند نسبت به سفته , پروتست نشده باشد …

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram