پایان شرکت سهامی خاص

0

اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شركت

مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف یك ماه پس از پایان امر تصفیه شركت سهامی مراتب را به مرجع ثبت شركتها به منظور حذف نام شركت از دفتر مرجع مذكور و دفتر ثبت تجارتی اعلام نمایند و نیز جریان امر باید در روزنامه رسمی و روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شركت در آن درج می شود آگهی شود.

پس از پایان تصفیه در صورتی كه وجوهی متعلق به بستانكاران و سهامداران شركت باقی مانده باشد مدیر تصفیه مكلف است وجوه باقیمانده را در حساب مخصوص نزد یكی از بانكهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانكاران و صاحبان سهامی را كه روزنامه رسمی و كثیر الانتشار به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای دریافت مطالبات خود به بانك مورد نظر مراجعه كنند.

مسئولیت مدنی و جزائی مدیران تصفیه

مسئولیت مدنی مدیران تصفیه در اثر ارتكاب تقصیرتابع اصول كلی حقوق مدنی می باشد و چنانچه در اثر تقصیر مدیران تصفیه به سهامدار شخص ثالث ذینفع یا شركت مستقیما خسارتی وارد گردد زیان دیده برای اخذ خسارت باید تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را اثبات نماید.

ماده 226 (ل.ا.ق.ت) مدیر یا مدیران تصفیه را كه از مقررات مندرج در ماده 225 (ل.ا.ق.ت) تخلف نموده باشد از لحاظ میزان خسارات وارده به بستانكارانی كه طلب خود را دریافت نكرده باشند مسئول می داند.

در صورتی كه پس ازانحلال شركت معلوم شود كه دارائی شركت برای تادیه طلب بستانكار تكافو نمی كند دادگاه ذیصلاح می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یك از مدیران یا مدیر عاملی را كه كافی نبودن دارائی شركت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده منفردا یا متضامنا به پرداخت آن قسمت از دیونی كه تادیه ان از دارائی شركت امكان پذیر نیست محكوم كند.

در مورد مسئولیت جزائی مدیران تصفیه ماده 268 (ل.ا.ق.ت) مقرر می دارد كه مدیر یا مدیران تصفیه هر شركت در صورتی كه عالما مرتكب جرائم زیر شوند به حبس تادیبی از 2 ماه تا 6 ماه یا جزای نقدی از 20000 تا 200000 ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد:

  • عدم اعلام نام ونشانی مربوط به مرجع ثبت شركتها درظرف مدت یك ماه پس از اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شركت.
  • دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و اطلاع ندادن به مجمع از وضعیت اموال و مطالبات و قروض شركت و نحوه تصفیه امور شركت و مدتی را كه جهت خاتمه امر تصفیه لازم می دانند تا مدت 6 ماه پس از شروع به امر تصفیه.
  • دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت همه ساله تا قبل از خاتمه امر تصفیه با رعایت شرایط و تشریفاتی كه در این قانون و اساسنامه شركت پیش بینی شده است و نیز عدم تسلیم صورت دارائی منقول و غیر منقول وترازنامه و حساب سود و زیان عملیات مربوط به مجمع مذكور به انضمام گزارش حاكی از اعمالی كه تا آن موقع انجام داده‌اند.
  • ادامه دادن به عملیات امر تصفیه پس از خاتمه دوره تصدی مدیریت مشروط بر آنكه تمدید ماموریت خود را خواستار شده باشند.
  • عدم اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شركتها در ظرف مدت یك ماه پس از خاتمه آن.
  • عدم تودیع وجوه باقیمانده پس از ختم تصفیه متعلق به سهامداران و بستانكارانی كه طلب خود را وصول ننموده اند در حساب مخصوص در یكی از بانكهای ایرانی.
  • عدم اطلاع تودیع وجوه باقیمانده مذكور به اشخاص ذینفع در طی آگهی ختم تصفیه.
    و نیز ارتكاب جرائم مندرج در ماده 269 (ل.ا.ق.ت) منجر به حبس تادیبی از 1 سال تا 3 سال محكومیت خواهد داشت.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *