نوع و شرایط آموزشگاه های تعلیم رانندگی

0

 

آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي تعليم رانندگي

 نوع و شرایط آموزشگاه های تعلیم رانندگی

ماده 2 – آموزشگاه تعلیم رانندگی درجه یک باید دارای تجهیزات زیر باشد:
1 – حداقل پانصد متر مربع زمین محصور و آسفالته جهت پارکینگ اتومبیل‌های آموزشگاه با در ورود و خروج مناسب اتومبیل و احداث تأسیسات زیر:
الف – کلاس آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی .
ب – کلاس آموزش فنی مجهز به قطعات منفصله اتومبیل (موتور – گیربکس – دیفرانسیل و غیره ).
ج – دفتر کار مناسب
د – دستشویی و توالت
2 – محلی برای آموزش تپه که به نظر افسر کاردان فنی مناسب تشخیص داده شده و حسب مورد ازطرف مالک یا اهالی یا سایر مراجع ذینفع مورد اعتراض نباشد.
3 – حداقل ده دستگاه اتومبیل سواری تعلیماتی که بیش از 5 سال از مدل سال عقبتر نباشد و 5 دستگاه کامیون با ظرفیت بارگیری حداقل 5 تن و شش دنده یا اتوبوس تعلیماتی که بیشتر از 7 سال از مدل سال عقب تر نباشد در تهران و در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها تعداد وسایط نقلیه مذکور با نظر هیأتی به انتخاب رئیس شهربانی استان در مرکز استان تعیین می‌گردد که در هر حال از سه دستگاه سواری و دو دستگاه کامیون یا اتوبوس کمتر نخواهد بود.
تبصره – در بخش‌ها پروانه تأسیس آموزشگاه رانندگی درجه یک داده نمی‌شود.
ماده 3 – آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی درجه 2 باید دارای تأسیسات و تجهیزات زیر باشد:
1 – در شهرها چهارصد متر مربع و در بخش‌ها سیصد متر مربع زمین محصور و آسفالته جهت احداث تأسیسات و پارکینگ اتومبیل‌های آموزشگاه با در ورود و خروج مناسب برای اتومبیل .
2 -شرایط مندرج در قسمتهای الف ، ج و د بند 1 ماده 2
3 – در تهران 10 دستگاه اتومبیل سواری تعلیماتی که بیشتر از 5 سال از مدل سال عقب تر نباشد و در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها این تعداد با نظر هیأت مذکور در بند 3 ماده 2 تعیین می شود به طوری که از سه دستگاه اتومبیل سواری کمتر نباشد.
ماده 4 – شرایط موسس و مدیر آموزشگاه .
1 – حداقل سن 25 سال تمام و متاهل باشد.
2 – عدم پیشینه کیفری و دارا بودن حسن شهرت به تایید مقامات شهربانی .
3 – عدم ابتلای به بیماری‌های مسری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل به گواهی پزشک معرفی شده از سوی شهربانی .
4 – لزوم اشتغال منحصر و تمام وقت مدیر برای اداره امور آموزشگاه .
5 – حداقل دیپلم متوسطه برای مدیر و پنجم ابتدایی برای موسس در صورتی که شخص حقیقی باشد.
6 – دارا بودن گواهی نامه پایه یکم برای مدیر یا مؤسس آموزشگاه درجه یک (در صورتی که شخص حقیقی باشد) و گواهینامه پایه دوم برای مدیر و مؤسس آموزشگاه درجه دوم .
ماده 5 – اتومبیل‌های تعلیماتی باید دارای تجهیزات و مدارک لازم مشخصه زیر باشد:
1 – دو کلاج و دو ترمز و دو آیین ه در داخل اتومبیل
2 – بیمه شخص ثالث
3 – برگ معاینه معتبر
4 – قید نام آموزشگاه در دو طرف بدنه اتومبیل
5 – اطراف اتومبیل (روی در و گلگیر) به عرض 20 سانتی‌متر با نوار سیاه و سفید (شطرنجی )مشخص گردد.
6 – نصب عمودی تابلو آموزشگاه با زمینه زرد روی سقف اتومبیل .
7 – نصب تابلویی به شکل مثلث متساوی الاضلاع با زمینه قرمز روی سپرهای جلو و عقب اتومبیل که روی آن عبارت (احتیاط – تحت تعلیم ) نوشته شده باشد.
8 – حداقل موتور اتومبیل چهارسیلندر.
تبصره – شهربانی مراکز استان و راهنمایی تهران می‌توانند از مالکین اتومبیل‌های تعلیماتی بخواهند اتومبیل‌های خود را به رنگ‌های مشخص و یکنواخت درآورند.
ماده 6 – شرایط مربی تعلیم رانندگی :
1 – حداقل سن به ترتیب برای آموزش هنرآموزان پایه یک و دوم 26 و 23 سال تمام .
2 – گذشت حداقل دو سال از تاریخ صدور گواهینامه پایه یکم و پایه دوم .
3 – عدم سوء پیشینه کیفری و دارا بودن حسن شهرت به تایید مقامات شهربانی .
4 – تأهل .
5 – سواد خواندن و نوشتن .
6 – گواهینامه مخصوص مربی ها برای تعلیم هر نوع وسیله نقلیه .
7 – عدم ابتلا به امراض مسری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل و عدم هرگونه نقص عضو به گواهی پزشک معتمد شهربانی .
تبصره 1 – رعایت بند 1 و 2 و 5 برای مربیان آیین نامه فنی ، الزامی نبوده ، لکن میزان اطلاعات آنها باید مورد تأیید مؤسس و مدیر آموزشگاه باشد.
تبصره 2 – آموزش هنرآموزان زن ، باید توسط مربیان زن انجام گیرد.
ماده 7 – راهنمایی و رانندگی با اخذ مدارک لازم (عکس ، فتوکپی شناسنامه و اصل گواهی نامه رانندگی و معرفی نامه آموزشگاه و غیره ) کارت مخصوص برای مربی صادر می‌نماید که اعتبار آن 3 سال بوده و قابل تمدید است و مربی باید هنگام تعلیم آن را همراه داشته باشد.
تبصره – مربیانی که فعلا مشغول به کار هستند باید از تاریخ تصویب تحت شرایط این آیین نامه ظرف مدت شش ماه کارت مربیگری اخذ نمایند.
ماده 8 – شرایط صدور پروانه آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی :
1 – مراجعه مؤسس به نزدیکترین واحد راهنمایی و رانندگی که دارای کاردان فنی باشد و کسب موافقت کتبی مقامات انتظامی و راهنمایی شهرداری برای ایجاد آموزشگاه در محل مورد نظر.
2 – تأسیس آموزشگاه و اخذ پروانه ظرف مدت 9 ماه از تاریخ اعلام موافقت کتبی مقامات مذکوردر بند 1 ، این مهلت فقط سه ماه قابل تمدید است .
3 – مالکیت یا اجاره نامه یا واگذاری رسمی مکان آموزشگاه و مالکیت حداقل تعداد اتومبیل‌های لازم برای آموزشگاه مندرج در این آیین نامه به نام مؤسس باشد.
4 – معرفی مدیری که واجد شرایط مربوطه باشد (مسئولیت مدیریت . آموزشگاه در غیاب مدیر به عهده مؤسس می‌باشد).
5 – تسلیم اصل اسناد محل آموزشگاه و اتومبیل‌ها به راهنمایی و رانندگی محل .
6 – معرفی اتومبیل‌های تعلیماتی که بیمه شده باشد.
7 – معرفی مربیان آموزشگاه که حایز شرایط مندرج در ماده 6 بوده و به استخدام آموزشگاه درآمده باشد.
ماده 9 – راهنمایی و رانندگی موظف است در صورت موافقت قبلی با ایجاد آموزشگاه در محل مورد نظر ، مدارک مذکور در ماده 6 را اخذ و پس از مشاهده محل آموزشگاه و اتومبیل‌های تعلیماتی و مدارک مدیر آموزشگاه و مربیان معرفی شده پروانه صادر و در صورت وجود نقص ، تذکرات لازم را برای رفع آن کتبا اعلام نمایند.
تبصره 1 – تأسیس آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی متعدد توسط شخص حقیقی و یا حقوقی در نقاط مختلف کشور با رعایت شرایط این آیین نامه بلامانع است .
تبصره 2 – صدور پروانه تأسیس برای آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی دولتی و مؤسسات وابسته به آن الزامی نبوده لیکن آموزشگاه‌های مذکور ، مکلف به رعایت مواد 5 و 6 و 14 این آیین نامه می باشند.
ماده 10 آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی موجود که دارای پروانه می‌باشند باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین نامه وضع خود را با شرایط مندرج در این آیین نامه تطبیق داده و پروانه جدید اخذ نمایند ، در غیر این صورت از ادامه کار آنان جلوگیری خواهد شد.
ماده 11 – تمدید پروانه آموزشگاه‌های رانندگی هر سه سال یک بار توسط مرجع صادرکننده و با احراز شرایط مندرج در ماده 8 انجام می گیرد.
ماده 12 – مدیر آموزشگاه موظف است قرارداد منعقده با هنرآموز اعم از ساعتی یا دوره‌ای را در دو نسخه تنظیم نموده و یکبرگ آن را در دفتر آموزشگاه نگهداری و نسخه دوم را تسلیم هنرآموز نماید. همچنین مکلف است نام و مشخصات هنراموز را با ذکر ساعت و تاریخ تنظیم و نام مربی در دفترجداگانه ثبت نماید.
ماده 13 – واگذاری آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی به هر عنوان به اشخاص دیگر با تغییر مکان آنها تابع شرایط این آیین نامه بوده و با نظر مرجع صادر کننده پروانه انجام می‌گیرد.
ماده 14 – راهنمایی و رانندگی می‌تواند در شهرها ، خیابان‌های مخصوصی را برای تعلیم رانندگی ممنوع اعلام نماید.
ماده 15 – تعداد آموزشگاه های تعلیم رانندگی در هر شهرستان در صورت نیاز در سال یکبار درکمیسیونی مرکب از فرماندار و نمایندگان شهربانی و دادگستری و شورای محلی و اداره کار و اموراجتماعی و اتحادیه آموزشگاههای رانندگی (در صورت تاسیس ) تعیین می گردد.
ماده 16 – نرخ آموزش عملی رانندگی و فنی و آیین نامه به ازا هر ساعت و یا مقطوعاً تا زمان اخذ گواهینامه تحت نظر هیأتی مرکب از نمایندگان استانداری – دادگستری – شهرداری – شهربانی – کمیته امور صنفی – اداره بازرگانی و اتحادیه آموزشگاههای تعلیم رانندگی (در صورت تاسیس ) تعیین می گردد.
ماده 17 – تخلف از هر یک از موارد این آیین نامه که در قانون اخذ جرایم و سایر ملحقات آن پیش بینی نشده باشد به آموزشگاه مربوطه اعلام می‌گردد تا حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به رفع آن اقدام نماید در غیر این صورت برای بار اول موجب تعطیل آموزشگاه به مدت 15 روز و برای بار دوم به مدت یک ماه خواهد بود و در صورت تکرار پروانه آموزشگاه از طرف واحد صادرکننده لغو واز ادامه کار آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده 18 – با توجه به مقررات قانون لغو مالکیت اراضی و آیین‌نامه اجرائی آن به منظور امکان خرید یا واگذاری زمین مورد احتیاج متقاضیان ، مراجع ذیربط موجبات قانونی این اقدام را فراهم خواهند نمود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *