بسمه تعالی

جناب آقای

رییس ارجمند و فرهیخته اداره
موضوع : انصراف از عضویت

سلام و احترام

بدینوسیله ……………………. از ابراز لطف شما درخصوص عضویتم در “……………….  ” تشکر نموده و ضمن عذرخواهی، انصرافم را اعلام می کنم. عضویت در این کارگروه با توجه به اهمیت آن فراغتی را می طلبد که متاسفانه من از آن محرومم.
امیدوارم با تدبیر و درایت همیشگی جنابعالی ، یک فرد شایسته و فارغ البال جایگزین شود.

با تقدیم و تجدید احترام