اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس

0

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

 این موافقت نامه , در تاریخ ………………… بین …………………. به نشانی ……………………………….. , که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ثبت و تأسیس شده است و در این قرارداد « گیرنده » نامیده می شود , از یک سو و …………… که تحت قوانین کشور ……………….. ثبت و تأسیس شده است و مرکز اصلی آن واقع در ………………. است و در این پیمان « واگذارنده » نامیده می شود , از سوی دیگر , طبق مقررات و شرایط زیر , منعقد می گردد .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *