مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه – مجوز ثبت و پروانه فعالیت

5

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی

مجوز ثبت و پروانه فعالیت

ماده 5 – ثبت مؤسسات موضوع این آیین نامه در منطقه ، موکول به ارائه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه مدیران ، میزان سرمایه و سهام مؤسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران است .
ماده6 – برای تحصیل مجوز ثبت ، مدارک و اطلاعات زیر باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود:
الف ) اساسنامه مؤسسه .
ب ) میزان سرمایه مؤسسه ، رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن .
پ ) سهام نقدی و غیرنقدی ونحوه پرداخت آن ها.
ت ) صورت اسامی سهامداران ، بازرسان و مدیران و تابعیت و تعدادسهام هریک از آن ها .
ث ) اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که معرف صلاحیت مالی وفنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد.
تبصره – مجوز ثبت صادر شده برای مدت 6 ماه اعتبار دارد. در صورت عدم ثبت مؤسسه ظرف مهلت مذکور باید مجددا مجوز ثبت تحصیل شود.
ماده 7 – بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت ماده (28) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372 – و مقررات این آیین نامه نظر خود را اعم از قبول یا ردتقاضا به طور کتبی به سازمان اعلام نمایند.
تبصره – در صورتی که متقاضی به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشدمی تواند ظرف 30 روز اعتراض خود را به مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تسلیم کند. تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم الاجراست .
ماده 8 – بیمه مرکزی ایران با دریافت گواهی ثبت مؤسسه در منطقه ،پروانه فعالیت برای بیمه اتکایی ، یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یاهر دوصادر خواهد کرد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.