معنی حقوقی کلمات با حرف ( آ )

0

معنی حقوقی کلمات با حرف ( آ )

آ ئین دادرسی

اسم مجموعه اى است از مقررات که به منظور رسیدگى بمرافعات یا شکایات (قضائی و ادارى) یا درخواستهاى قضائى (مانند درخواست در امور حسبى) و ما نند آن‌ها وضع و بکار می‌رود ما نند آئین دادرسی مدنى (یا اصول محاکمات حقوقى) و آئین دادرسی کیفرى و آئین دادرسی ادارى و جز این‌ها.

آئین دادرسی تجارى

رشته اى است از حقوق خصوصی داخلی که مربوط برسیدگى بدعاوى ناشی از اعمال تجارتی است. در همین معنى اصطلاح آئین دادرسی بازرگا نی هم بکار مى رود

آئین دادرسى کیفرى

رشته اى است از حقوق عمومى داخلى بر اى کشف جرم ورسیدگى بآن و تطبیق مجازات مرتکب با قا نون و براى تعیین تشکیلات دادگاههاى کیفرى و صلاحیت آن‌ها و مقررات طرح دعوى کیفرى و صدور حکم.

آئین دادرسى مدنى

رشته اى است از حقوق داخلى هرملت که از سازمانهاى قضائی و قواعد راجع به دعاوى مدنی بحث مى کند.
دراینکه این رشته جزء حقوق عمومى یا حقوق خصوصی است اختلاف نظر وجود دارده بنظر ما در صورت استقرار شک، آنچه که نیاز به اثبات و استدلال دارد این است که این رشته مربوط بحقوق عمومى است. و الا ارتباط آن بحقوق خصوصی نیاز باستدلال ندارد علیهذا تا دلیل قاطع بر ارتباط آن بحقوق عمومى اقامه نشودجزءحقوق خصوصی بشمار مى آید.

آ ئین نا‌مه

(حقوق عمومى)

 الف- مقرراتی که مقامات صلاحیتدارما نند وزیریا شهردار و غیره وضع و در معرض اجراء می‌گذارند خواه هدف آن تسهیل اجراءو تشریح قا نونى از قوا نین موضوعه باشد خواه در مواردى باشدکه اساسا قا نونی وضع نشده است در همین مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است ۰‌گاه خود مجلس وضع نظامنامه مى کند.
در حقوق اسلام اینگو نه مقررات را حکم مى گفتند و آنرا درمقابل شرع بکار مى بردند ۰ وضع اینگو نه مقررات را (که بنا بر تدوین آن نداشتند) حکومت مى نا‌مید ند.
ب- آئین نامه (Reglement) یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلى که توسط مراجع اجرائی قانون بمنظور اجراء وظائف اجرائى و تحقق بخشیدن بآن‌ها وضع شده باشد وشامل آئین نامه هاى مصوب پارلمان نمى باشد (آئین نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قا نون به معنی ا عم که شامل کلیه مصو بات کلى پارلمان است مى شود.)

آئین نامه باین معنى مفهوم عامى دارد که جزقا نون (یعنى مصو بات کلى پار لمان) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنى درست آئیئ نامه همین است ۰

آئین نامه اجرائى

(حقوق عمومى) آئین نامه اى نه براى اجراء یک قانون مقرر می‌شود. ممکن است آئین نامه اجرائى را خود مجلس و یا دولت ویا مقامات ادارى کشور در حدود صلاحیتى که دارند تهیه و بمعرض اجراء بگذارند.

آئین نامه مستقل

(حقوق عمومى) آئین نامهاى که مقام رسمی صلاحیتدار در حدود اختیار خود (و بدون اینکه بمنظور اجراء قانون معینى از قوانین موضوعه باشد) وضع کند.

آبونمان Abonement

عنوان عقودى است که درآن‌ها تعهد بطور متناوب یا مجدد انجام شود و عوض آن مقطوعأ معین ویکجا یا باقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن وبرق یا روزنامه و تأتریاگاز و تلفن و مانند آن‌ها ۰ عوض را وجه اشتراک  گوینده ترجمه آن باشتراک بى مناسبت است و تقلید از اعراب هم بیوجه است (بند چهارم ماده: ۷۳۹ قا نون آئین دادرسی مدنی).

آبهـاى ساحلى

(بین الملل عمومی) قسمتى از دریا که بفاصله شش میل بحرى از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازى با آن در طول سواحل ممتد مى باشد آب ساحلى ایران محسوب و در این منطقه قسمتهاى واقعه در زیرکف دریا و سطح و بالاى آن متعلق به مملکت ایران مى باشد (ماده یک قانون تعیین حدود آبهاى ساحلى و منطقه نظارت دولت در دریا‌ها محوب ۲۴-۴-۱۳۱۳) ۰
میزان آبهاى ساحلى دول در همین حدود است و آبهاى ساحلى قسمتى ازکشور صاحب آبهاى ساحلى محسوب است و مقررات آن کشور درآن مجرى است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *