مصوبه شورای عالی هماهنگ نمودن صدور پروانه ،گواهی عدم خلاف و …

0

 

مصوبه شورای عالی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ،گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری‌های کشور

شورای عالی اداری درسی و چهارمین جلسه مورخ 13/8/1371 ، بنا به پیشنهاد سازمان اموراداری و استخدامی کشور جهت بهبود سیستم‌ها و روش‌ها و گردش کار در ادارات با جهت گیری بالابردن کارایی دستگاه‌های اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف وگواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری‌های کشور موارد ذیل را تصویب نمود :

1- صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداری‌های کشور طبق شناسنامه ساختمان که پیوست می‌باشد انجام می‌گردد.

2 – شهرداری‌ها مکلفند براساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می‌باشد اقدام و به متقاضی تسلیم نمایند:

الف – حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه ، نقشه محل وقوع ملک ، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی ، فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک یا مالکین ) و درصورت مراجعه وکیل مالک ، فتوکپی وکالت نامه ، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک راجهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک (شامل نوع کاربری ، میزان تراکم مجاز ، تعداد طبقات ، حدود تعریض و غیره ) آماده تحویل نقشه‌های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ نمایند. در غیراین صورت لازم است علت عدم آماده تحویل نقشه‌ها را کتباً به ذینفع اعلام نمایند.

تبصره – به منظور جلوگیری از استعلام‌های متعدد شهرداری‌ها از دستگاه‌های اجرایی کلیه دستگاه‌ها مکلفند در پایان هر سال طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی و عمرانی مصوب خود را به منظور انعکاس در نقشه شهر به شهرداری‌ها گزارش نمایند.

نقشه‌های شهر باید به گونه‌ای به روز نگاه داشته شوند که در ابتدای هر سال نشان دهنده وضع کالبدی شهر در آن مقطع زمانی باشد.

ب – حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت نقشه‌های مربوطه با رعایت ضوابط اعلام شده در بند الف و نیز مفاد ماده 17 نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه کلیه برگ‌های پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلقه به ملک مورد تقاضا اقدام نمایند.

ج – حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض فوق الذکر نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان می‌باشد اقدام نمایند.

تبصره – شهرداری‌ها موظفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به حداکثر 7 روز تقلیل دهند.

3 – شهرداری‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی عدم خلاف و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتباً به ذینفع اعلام گردد.
4 – شهرداری‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم برملک نسبت به صدور گواهی ساختمان ، به ذینفع اعلام شود.

5 – وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات پستی مربوط به این مصوبه که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می‌باشند اقدام نمایند.

6 – از تاریخ 1/11/1371 شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در رابطه بااستعلام‌های دستگاه‌ها و ارگان هایی از قبیل وزارت مسکن و شهرسازی ، بانک‌ها ، شرکت گاز ، برق وآب ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و… مورد استناد می‌باشد.

تبصره 2 – شهرداری‌ها موظفند به تدریج برای متقاضیانی که قبلا پروانه ساختمان دریافت کرده‌اند حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمایند.

7 – شهرداري‌ها مکلفند تمهیدات لازم جهت واگذاری فعالیت‌های اجرایی و فنی مربوط به صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان را با هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی که اعتبار و صلاحیت آنان به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده اند فراهم نمایند.

تبصره 1 – این روش به منظور سهولت در امر مراحل صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می‌باشد لیکن متقاضی در صورت تمایل می‌تواند از طریق شهرداري‌ها نسبت به موارد فوق الذکر اقدام نماید.
تبصره 2 – نظارت بر حسن جریان امور و کنترل‌های لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداري‌ها خواهد بود.
8 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب طرح‌های شهرسازی زمین‌های موات شهری را در طرح‌های مصوب مشخص نماید.

تبصره – وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری ) موظف است تا تحقق بند فوق پس از وصول استعلام از شهرداري‌ها در خصوص نوع زمین حداکثر ظرف مدت 10 روز اقدام نماید.

9 – شهرداري‌ها موظفند به منظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 ، با اخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام وهمزمان از وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری ) استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند.

10 – وزارت کشور و شهرداري‌ها مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.

معاون رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی اداری – سید منصور رضوی

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.