مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال

0

 مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال ، دادگاه‌هاي دادگستري مي باشد

روزنامه رسمي 14701   5/6/1374

شماره 1784 / هـ    26/4/1374

پرونده وحدت رويه رديف : 73/17هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند : شعب ششم و بيست و چهارم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه 1367 آراء مختلف صادر كرده و رويه هاي متفاوتي اتخاذ نموده اند لذا طرح موضوع در هيأت عمومي براي ايجاد وحدت رويه ضروري به نظر مي رسد .

خلاصه پرونده هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح مي باشد :

1) آقاي علي عباس آبادي در تاريخ 13/9/72 دعوايي به طرفيت اداره ثبت احوال شهر جغتاي در دادگاه حقوقي 2 جغتاي براي اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 391 به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور اين شناسنامه پدر و در محل نبوده و مادر وي كه براي اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه كرده تاريخ تولد خواهان را 1/7/1353 ذكر نموده و شناسنامه شماره 391 به نام خواهان با تاريخ تولد 1/7/53 صادر شده است در صورتي كه سن او سه سال كمتر و متولد 1/7/1356 مي باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصيل او شده است لذا تقاضا دارد كه حكم بر عدم تعلق اين شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه ديگري با تاريخ تولد 1/7/1356 اخذ نمايد نماينده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلي از اسناد رسمي محسوب مي شود و دعوي خواهان به تعبيري تغيير تاريخ تولد مي باشد كه طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي تغيير آن ممنوع است به علاوه خواهان از اين شناسنامه استفاده كرده و مدرك تحصيلي اخذ نموده است و لهذا رد دعوي تقاضا مي شود – دادرس دادگاه حقوقي 2 مستقل جغتاي ( يكي از بخش هاي سبزوار ) تغيير تاريخ تولد را از مصاديق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت شماره 35-685 مورخ 28/11/72 را به اعتبار صلاحيت كمسيون مذكور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر كرده و پرونده را بر طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به ديوان عالي كشور فرستاده است – رسيدگي پرونده مزبور به شعبه ششم ديوان عالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به شماره 1099/6 – مورخ 25/12/72 به اين شرح صادر شده است :

با توجه به شرح دعوي و مورد خواسته كه عبارت است از تغيير سن خواهان از سال 1353 به سال 1356 واختلاف سن ادعايي با سن مندرج در شناسنامه كمتر از پنج سال است مستنداً به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي مصوب 1367 و تبصره ذيل آن و صرف نظر از قابليت يا عدم قابليت پذيرش دعوي ، رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه است عليهذا ضمن نقض قرار صادره ، صلاحيت دادگاه حقوقي 2 جغتاي را در رسيدگي به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارسال مي‌گردد .

2) به حكايت پرونده 24/7810/24 شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور آقاي ابوالفضل عباس آبادي در تاريخ 13/9/1372 دعوايي به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 392 به خود در دادگاه حقوقي 2 مستقل جغتاي به طرفيت اداره ثبت احوال جغتاي از توابع سبزوار اقامه نموده و نوشته است پدر او در مسافرت بوده و مادر خواهان كه براي اخذ شناسنامه براي خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه كرده تاريخ تولد خواهان را 7/6/1356 گفته كه در شناسنامه شماره 392 نوشته شده است در صورتي كه سن او سه سال كمتر و متولد 7/6/1359 مي‌باشد لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مي نمايد تا عدم تعلق شناسنامه 392 به خواهان ثابت شود و بتواند احوال اين ادعا را تكذيب كرده و نوشته است تغيير تاريخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي ممنوع است و خواهان از اين شناسنامه استفاده كرده و تحصيل نموده و مدرك تحصيلي گرفته و سند سجلي از اسناد رسمي است كه با شهادت اعتبار خود را از دست نمي دهد – دادرس دادگاه حقوقي 2 جغتاي رسيدگي به دعوي را در صلاحيت كميسيون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي دانسته و قرار عدم صلاحيت شماره 15-665 مورخ 18/1/72 را به اعتبار صلاحيت كميسيون مزبور صادر كرده و پرونده را بر طبق ماده 16 قانون 1356 به ديوان عالي كشور فرستاده و رسيدگي به شعبه 24 ديوان عالي كشور ارجاع شده است رأي شماره 950-24 مورخ 14/12/72 شعبه مزبور به اين شرح است : « قرار عدم صلاحيت دادگاه حقوقي 2 جغتاي در اين پرونده بلااشكال تشخيص و ضمن تأييد آن مقرر مي‌دارد پرونده اعاده شود » همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد شعب محترم ششم و بيست و چهارم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي مصوب دوم بهمن ماه 1367 رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند لهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه فضائي مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ وحدت رويه فضائي موضوع در هيأت عمومي طرح گردد .

معاون اول فضائي ديوان عالي كشور

به تاريخ روز سه شنبه 13/4/1374جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : با توجه به ادعاي خواهان ها مبني بر اينكه شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاريخ هاي مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنابراين تعلق شناسنامه ها به خواهان ها محرز است و در نتيجه عنوان دعوي تغيير تاريخ تولد تلقي مي شود و چون در هر دو پرونده متقاضيان مدعي هستند سن واقعي آنها سه سال كمتر از سني است كه در شناسنامه آنها قيد گرديده و با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها تغيير تاريخ تولد اشخاص كمتر از پنج سال ممنوع اعلام گرديده بنابراين دعوي خواهان ها قابليت طرح در مراجع قضائي و كميسيون مذكور درقانون فوق را نداشته و در خور رد بوده و آراء شعب ديوان عالي كشور مورد تأييد نمي‌باشد»

مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره 599-13/4/1374

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و هفت ، تغيير تاريخ تولد اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع مي باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصراً به عهده كميسيون مقرر در آن محل شده است .

بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، رأي شعبه ششم كه مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال را دادگاه‌هاي دادگستري اعلام نموده است منطبق با قانون و صحيح تشخيص مي‌شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *