اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قرارداد مشاور پذیرش

0

« قرارداد مشاور پذیرش»

ماده 1- مقدمه

1-1- این قرارداد بین شرکت………….. (سهامی…) به شماره ثبت……. به نمایندگی آقا/خانم …… بر اساس روزنامه رسمی شماره……مورخ………. و آدرس ……..که در این قرارداد اختصاراً “شرکت” نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت کارگزاری/تامین سرمایه……….. (سهامی …..) به شماره ثبت……. به نمایندگی آقا/خانم ………. بر اساس روزنامه رسمی شماره……..مورخ……… و آدرس ……..که در این قرارداد اختصاراً “مشاور” نامیده می‌شود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد گردید.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *