قرارداد مشاوره

0
61

نمونه قــرارداد مشــاوره

این قرارداد درتاریخ………………….فیما بین شرکت………………………………… به نمایندگی ………………………… به عنوان……………………… به آدرس…………………………………………………………………………………… که منبعد در این قرارداد ” کارفرما ” نامیده می شود از یک طرف و شرکت /…………………. به نمایندگی آقای ……………………به عنوان ……………… به آدرس خیابان ……………………….. که منبعد در این قرارداد” مشاور ” نامیده می شود ، با مفاد زیر منعقد می گردد .

www.mrlawyer.irآیین نگارشنامه نگاری اداری و رسمی

5,000ریال – خرید

پاسخ بدهید