اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قرارداد مشاوره

0

نمونه قــرارداد مشــاوره

این قرارداد درتاریخ………………….فیما بین شرکت………………………………… به نمایندگی ………………………… به عنوان……………………… به آدرس…………………………………………………………………………………… که منبعد در این قرارداد ” کارفرما ” نامیده می شود از یک طرف و شرکت /…………………. به نمایندگی آقای ……………………به عنوان ……………… به آدرس خیابان ……………………….. که منبعد در این قرارداد” مشاور ” نامیده می شود ، با مفاد زیر منعقد می گردد .

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *