اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قرارداد خدمات نظارتى

0

قرارداد خدمات نظارتى

اين قرار داد در تاريخ . . . . . . . . . بين كميته تحقيقات شركت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كه از پس دراين قرارداد

كار فرما ناميده مىشود به نمايندگى . . . . . . . . . . . . .   مدير عامل و رييس كميته تحقيقات شركت از يك طرف و
خانم / آقاى . . . . . . . فرزند . . . . . . . .   دارند ه شناسنامه شماره . . . . . . . . .   شاغل در شركت . . . . . . . . . . . . . . .

به آدرس و تلفن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   كه از اين پس دراين قرارداد ناظر ناميده مىشود به منظور انجام خدمات موضوع اين قرارداد با شرايط زير منعقد مىگردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *