اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قرارداد خانه مسکونی

0

قرارداد
(بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني)

طرف اول قراردا(فروشنده): خانم/آقاي ……………… فرزند آقاي ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن …………………………………………………………………
طرف دوم قرارداد(خريدار): خانم/آقاي ……………… فرزند آقاي ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صارده از ……………… متولد ……………… ساكن …………………………………………………………………

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *