قرارداد تخصيص تسهيلات

قرارداد فروش اقساطي
(به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

بين امضاء كنندگان زير:
الف- بانك ……………… شعبه ……………… به نشاني: ………………………………………………………………………. و
ب- آقاي/ خانم- آقايان/خانمها ……………… (مشخصات كامل قيد گردد) كه از اين پس در اين قرارداد متعهد/ متعهدين ناميده مي شود/ مي شوند.

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *