اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قرارداد انتقال سر قفلی

0

انتقال سرقفلي

ماده 1 طرفين قرارداد

1-1 انتقال دهنده                         فرزند             به شماره شناسنامه                         صادره از                كد ملي                                   متولد                                ساكن                                                                                                                                                                                                       تلفن                       

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *