اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قرارداد اجرای طرح پژوهشی

0

« قرارداد اجرای طرح پژوهشی »

 ماده 1 : طرفین قرارداد

اين قرارداد بين آقای ……………………….. به نمايندگی از طـرف سازمان ……………. به نشانی ………………کـه در اين قرارداد به اختصار «سازمان» ناميده می شود از يک طرف و…………………….                               نام پدر:…………………….. به شماره شناسنامه:……………… صادره از :………………………………به نشاني: ………………………………………… تلفن:…………………….که در اين قرارداد به اختصار«مجری طرح» ناميده می شود از طرف ديگر مـنعقد می گردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *