قرارداد اجاره نامه ساختمان

4

قرارداد اجاره نامه ساختمان

الف) موجر / موجرین خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………. صادره از ……………… متولد ………………. تلفن ……………….. به نشانی …………………………………………………….. وکالتاً با اختیارات حاصله از وکالت نامه رسمی شماره …………… مورخ ………………. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………….. تهران مبادرت به امضاء این قرارداد اجاره نموده است .

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.