اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قانون تأمين اجتماعی – حوادث و بیماری ها و بارداری

0

 

قانون تأمين اجتماعی

حوادث و بیماری ها و بارداری

ماده 54 – بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمين اجتماعی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی – بیمارستانی – تحویل داروهای لازم وانجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد. (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مفاد اين ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است)

ماده 55 – خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می گیرد:

الف – اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.

ب – استفاده از روش درمان غیرمستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به موجب آيین نامه ای خواهد بود که سازمان تأمين اجتماعی ظرف مدت 15 روز پس از تصویب این ماده تهیه و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

تبصره – به موجب قانون الزام سازمان تأمين اجتماعی … مصوب 1368 منتفی شده است .

ماده 56 – به منظور توانبخشی، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده اند سازمان تأمين اجتماعی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آيين نامه هايی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق مؤسسات حرفه ای معلولین اقدام خواهد نمود.

ماده 57 – در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا ازشهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تأمين اجتماعی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می‌رسد.

ماده 58 – افراد خانواده بیمه شده که از کمک های مقرر در ماده 54 این قانون استفاده می کنند عبارتند از:
1 – همسر بیمه شده .

2 – شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تأمين می شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظرکمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده شناخته شود.

3 – فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

الف – کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصرا طبق گواهی یکی از مؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.

ب – در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمين اجتماعی قادر به کار نباشند.
4 – پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط براینکه سن پدر ازشصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 از کارافتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.

ماده 59 – بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توانبخشی قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمين اجتماعی موقتا قادر به کارنیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق ، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت :

الف – بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیرناشی از کار یا بیماری های حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب – در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

ماده 60 – حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی وتوانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط براینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

ماده 61 بیماری های حرفه ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هيأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید تعیین می‌گردد. مدت مسؤولیت سازمان تأمين اجتماعی نسبت به درمان هر یک از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می شود.

ماده 62 – مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می باشد:

1 – غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده یا بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان تأمين اجتماعی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
2 – پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تأمين اجتماعی قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت .

3 – غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و یامادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت می گردد.

4 – غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادرتحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می باشد مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان تأمين اجتماعي بستری شود که دراین صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود.

5 – هرگاه سازمان تأمين اجتماعي بیمه شده ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپايی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد در صد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد.

در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 63 – در مورد بیماری ها یا حوادث ، آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است ازجمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر90 مشروط براینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر نباشد. در صورتی که بیمه شده دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی ازغرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

ماده 64 – در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمين اجتماعي فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره – در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 65 – در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان تأمين اجتماعي هزینه مربوط را خواهد پرداخت .

ماده 66 – در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1 – مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
تبصره 2 – هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان تأمين اجتماعي شخصا کمک های مقرر دراین قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

ماده 67 – بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 می باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعا قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

ماده 68 – بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یکسال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینه های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد. سازمان تأمين اجتماعي بنابه درخواست بیمه شده می‌تواند به جای کمک های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در آيين نامه ای که ازطرف هيأت مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان تأمين اجتماعي می‌رسد تعیین خواهد شد.

ماده 69 – در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماری هايي مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا 18 ماهگی تحویل خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *