قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات

5

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

ماده 1 – واژه « ده» از ماده (1) حذف می‌گردد.

ماده2- در ماده (5) بعد از عبارت « در هر بخش شورای بخش» عبارت « که اعضاء آن پنج نفر می‌باشد» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:

تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته‌باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهندشد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده3- ماده (6) حذف می‌گردد.

ماده4- در ماده (8):

الف – واژه « بخش» حذف می‌شود.

ب – تبصره‌ای به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره – هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.

ماده5 – ماده (9) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده9- در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهدبود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.

تبصره – چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.

ماده6 – در ماده (10):

الف – واژه « شهرداران» بعد از واژه « فرمانداران» اضافه می‌شود.

ب – واژه « دهیار» از تبصره این ماده حذف می‌شود.

ماده7- در ماده (10) مکرر:

الف – جمله « شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته‌باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنی می‌باشند» به انتهاء تبصره (2) این ماده الحاق می‌شود.

ب – تبصره (3) این ماده حذف می‌شود.

ماده8 – تبصره (2) ماده (11) حذف می‌شود.

ماده9- در ماده (13):

عبارت « و شهر» بعد از واژه « بخش» به این ماده اضافه می‌شود.

ماده10- در ماده (14):

الف – تبصره (2) حذف می‌شود.

ب – شماره تبصره‌های (3) و (4) به (2) و (3) تغییر می‌یابد.

ماده11- در ماده (14) مکرر:

الف – تبصره (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره1- هر فرد می‌تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.

ب – تبصره (3) این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره3- « نامزد شدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفاء آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می‌باشد.»

ماده12- یک ماده به عنوان ماده (15) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده15مکرر- اولین جلسه شوراهای روست-ا ب-ه دع-وت بخش-دار و ش-ورای ش-هر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (3) قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود.

ماده13- در ماده (16):

الف – عبارت « وفق ماده (15 مکرر)» بعد از عبارت « شوراهای موضوع این قانون» اضافه می‌شود.

ب – عبارت « برای مدت یکسال» در این ماده بعد از واژه « منشی» اضافه می‌شود.

ماده14- در ماده (16) مکرر واژه « بخش» پس از عبارت « اعضای شوراهای» اضافه می‌شود.

ماده15- در تبصره ماده (18) عبارت « در انتخابات شرکت نکرده باشند» به عبارت « در هیچ حوزه‌ای رأی نداده‌باشند» اصلاح می‌شود.

ماده16- در بند (الف) ماده (20) عبارت « یا پلمب» بعد از واژه « مُهر» اضافه می‌شود.

ماده17- در بن-د (2) ماده (25) سن انتخاب‌کنندگان از 15سال تمام به 18سال تمام اصلاح می‌شود.
ماده18- در ماده (26):

الف – بندهای (د)، و (ه-) به بندهای (ج) و (د) تبدیل می‌شوند.

ب – عنوان بند (و) اصلاحی 6/7/1382 به عنوان بند (ه-) تبدیل و به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
« ه- – دارابودن سوادخواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.»

ج – یک بند به عنوان بند (و) ذیل این ماده الحاق می‌شود:

« و – دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.»

ماده19- در ماده (28):

الف – در بن-د (1) پس از عب-ارت «رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی» عبارت « نمایندگان خبرگان رهبری» پس از « رئیس دیوان عدالت اداری»، « رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات» پس از « رئیس سازمان بازرسی کل کشور»، « و معاونین وی» پس از « رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی»، « دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه» و پس از «سرپرستان سازمانهای دولتی»، « رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)» اضافه می‌شود.

ب – در بند (2) پس از عبارت « فرمانداران و معاونین آنان»، « شهرداران و معاونین آنان» اضافه می‌شود.
ج – در بند (3) ماده (28) واژه « شهرداری» بعد از عبارت « مدیران مناطق» و عبارت « و همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری» بعد از واژه « وابسته به آن» اضافه می‌شود.

د – بعد از واژه « شهرداران» حرف « و» به علامت ویرگول « ،» تغییر می‌یابد.

ه- – بند (4) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

« 4- اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌توانند در سمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.»

ماده20- در سطر آخر ماده (30)، عبارت « به مدت چهارسال» به عبارت « تا پایان همان دوره» اصلاح می‌شود.
ماده21- ماده (31) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده 31- در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل فاقد حدنصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد، انتخابات میان دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات سراسری درموعد مقرر برگزار می‌شود.»

ماده22- در تبصره (1) ماده (32) عبارت « پس از تأیید هیأت نظارت» بعد از واژه « انتخاب و» اضافه می‌گردد.
ماده23- در تبصره (1) ماده (33) عبارت « پس از تأیید هیأت نظارت» بعد از واژه « انتخاب و» اضافه می‌شود.
ماده24- در ماده (45) بعد از عبارت « تشکیل هیأت اجرائی» علامت ویرگول « ،» اضافه می‌شود.
ماده25- در تبصره (2) ماده (46) بعد از عبارت « از تاریخ وصول استعلام» علامت ویرگول « ،» اضافه می‌شود.
ماده26- ماده (48) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده48- نظر هیأت های اجرائی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأت های نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرائی ملاک عمل خواهدبود.»
ماده27- در ابتداء تبصره (4) ماده (50) عبارت « فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس» اضافه می‌شود.
ماده28- ماده (59) قانون، به بعد از ماده (63) منتقل می‌شود.

ماده29- در قسمت اخیر ماده (63) عبارت « رؤسای هیأت های اجرائی» جایگزین عبارت « مقامات وزارت کشور» می‌شود.

ماده30- در بند (م) ماده (67) عبارت «یا پلمب» بعد از واژه « مُهر» اضافه می‌شود.

ماده31- به فصل انتخابات یک بخش با عنوان زیر الحاق می‌گردد:

و – سایر مقررات انتخابات.

ماده32- مواد(86) و (87) از فصل پنجم سایر مقررات به قسمت فوق‌الذکر منتقل می‌شود.

ماده33- در ماده (88):

الف – واژه « محلی» به « محلی استانی» تغییر می‌یابد.

ب – در تبصره این ماده عبارت « آگاه نمودن» به « آگاه‌سازی» تغییر می‌یابد.

ج – این ماده از فصل پنجم به قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می‌شود.

ماده34- مواد (89) و (90) از فصل پنجم به قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می‌شود.

ماده35- در ماده (68):

الف – بعد از واژه « نظارت» عبارت « و پیگیری» اضافه و واژه « تصمیمهای» به‌«مصوبات» تغییر می‌یابد.
ب – عبارت «حسب درخواست بخشدار» به قسمت انتهائی بند(ی) این ماده اضافه می‌گردد.

ماده36- بند ذیل به عنوان بند (11) به ماده (69) الحاق می‌شود:

11- تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا.

ماده37- در ماده (70):

الف – دو بند به عنوان بندهای (10) و (11) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌گردد:

10- نظارت بر حُسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش

11- نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه‌های عمرانی بخش.

ب ‌- شماره‌بندهای (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) به شماره (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8)، (9) تغییر می‌یابد.
ج – عبارت « بخش از قبیل توسعه» از بند (7) حذف می‌گردد.

ماده38- در ماده (71):

الف – در بند (6) واژه «گردشگری و» بعد از « مراکز» اضافه می‌شود.

ب – عبارت « با رعایت مقررات مربوط» به انتهای بند (24) اضافه می‌گردد.

ج – عبارت « با رعایت مقررات مربوط» به انتهای بند (26) اضافه می‌گردد.

د – در بند (27) واژه « وسائل» به « وسائط» تغییر می‌یابد.

ه- عبارت « با رعایت مقررات قانونی مربوط» به انتهای بند (29) اضافه می‌گردد.

و – تبصره بند (30) به تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ذیل این ماده الحاق می‌گردد.

تبصره2 – شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

ز- تبصره‌های (1) و (2) بند (34) این ماده حذف می‌گردد.

ماده39- در ماده (77):

الف – عبارت « و دهستان» پس از عبارت « شورای اسلامی شهر» و عبارت « و روستا» پس از عبارت « مورد نیاز شهر» حذف می‌گردد و واژه « می‌توانند» به « می‌تواند» و واژه « نمایند» به « نماید» تغییر می‌یابد.
ب – در سطر اول تبصره این ماده بعد از واژه « عوارض» علامت ویرگول « ،» اضافه می‌گردد.

ماده40- در ماده (78):

عبارت « و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان» به ادامه بند (3) اضافه می‌گردد.
ماده41- در ماده (78 مکرر1):

الف – تبصره بند (1) حذف می‌گردد.

ب – سه بند به شرح زیر به عنوان بندهای «8،7 و 9» به انضمام یک تبصره به ذیل ماده فوق الحاق می‌شود.
7- عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بدون حق رأی.

8 – نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌های مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی‌ربط و انجام پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می‌گردد.

9- نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تأمین می‌شود.

تبصره – شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

ماده42- در ماده (87 مکرر2):

الف – بند (7) این ماده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

7- برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای اجرائی ذی‌ربط.

ب – ماده (75) قانون به عنوان بند (9) ذیل این ماده الحاق می‌گردد:

9- آئین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضاء شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین‌نامه ممنوع می‌باشد.
ج – در ماده (78 مکرر3) عبارت «حداکثر یک سال پس از تشکیل» حذف و این ماده به عنوان بند (10) ذیل این ماده الحاق می‌گردد.

ماده43- در ماده (74):

الف – این ماده و تبصره‌های آن به عنوان ماده (82 مکرر3) به فصل چهارم، ترتیب رسیدگی به تخلفات، منتقل و عنوان (ماده82 مکرر3) به (ماده82 مکرر4) اصلاح می‌شود.

ب – عبارت « در غیر این‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد» به ادامه تبصره (1) اضافه می‌گردد.

ج – عبارت « در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد» به ادامه تبصره (2) اضافه می‌شود.

ماده44- در ماده (79):

الف – در بند (2) تعداد اعضای شورای استان از دو نفر به یک نفر تقلیل و تعداد نمایندگان مجلس از یک نفر به دو نفر افزایش یافت.

ب – در بند (3) عبارت « از اعضاء شورای استان» بعد از « یک نفر» اضافه می‌گردد.

ج – تبصره ذیل این ماده به عنوان تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) ذیل آن الحاق می‌گردد.
تبصره2- وزارت کشور براساس مسئوولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می‌تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده45- در ماده (80):

الف – ظرف زمانی «پانزده روز» مندرج در سطر آخر این ماده به «بیست روز» تغییر می‌یابد.

ب – تبصره این ماده به عنوان تبصره (1) تغییر می‌یابد.

ج – دو تبصره به شرح زیر به ذیل این ماده الحاق می‌گردد.

تبصره2- قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد.

تبصره3- کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.

ماده46- در تبصره ماده (81) عبارت « ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی» بعد از واژه « می‌توانند» اضافه می‌گردد.
ماده47- الف – ماده (82) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده82 – چنانچه هریک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد:

1- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.

2- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.

3- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق‌الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

4- محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.

5 – سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.

6 – سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.

7- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

تبصره1- هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (8) قابل جمع با بندهای (4) تا (6) این ماده می‌باشد.

تبصره2- چنانچه عضوی به یکی از مجازات های بندهای (4) تا (8) این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهدکرد.

تبصره3- فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

8 – سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.

ب – بندهای (1) و (2) و تبصره‌های آن با اصلاحات انجام شده به شرح زیر به عنوان ماده (82 مکرر1) تغییر و عنوان (ماده82 مکرر1) به ماده (82 مکرر2) اصلاح می‌شود.

ماده82 مکرر1- هیأت های حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (82) به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند:

1- در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.

2- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استان ها و استاندار و در مورد شورای عالی استان ها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

3- در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

تبصره – سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.

ماده48- یک ماده به عنوان ماده (92) به شرح زیر به قانون، الحاق و عنوان ماده (92) به ماده (96) اصلاح می‌گردد:
ماده92- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

ماده49- در ماده (85) عبارت « و بخش» حذف و عبارت «روستا و» بعد از واژه «شوراهای» اضافه می‌گردد.
ماده50 – ماده(78 مکرر4) به عنوان ماده(93) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل می‌شود.

ماده51 – در ماده (78 مکرر5):

الف – این ماده به عنوان ماده (94) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل و عنوان ماده (94) به ماده (97) اصلاح می‌گردد.
ب – واژه « عضو» بعد از عبارت « به عنوان» اضافه می‌گردد.

ماده52 – ماده (78 مکرر 6) به عنوان ماده (95) به فصل پنجم، سایر مقررات منتقل و عنوان ماده (95) به ماده (98) اصلاح می‌گردد.

ماده53 – ماده (93) حذف می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/9/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.