فروش نرم افزار تحليل ، طراحي وبرنامه نويسي

2

 فروش نرم افزار تحليل ، طراحي وبرنامه نويسي

اين قرارداد مابين شركت ……………… كه دراين قرارداد كارفرما ناميده مي شود به نمايندگي آقا / خانم ……………………………و به آدرس قانوني …………………………………………………….از يك طرف و شركت ………………………….. كه در اين قرارداد پيمانكار ناميده ميشود ، به شماره ثبت ……………….. به نمايندگي آقا / خانم …………………………….. به آدرس قانوني …………………………………………………….. در زمينه تحليل ، طراحي وبرنامه نويسي …..به شرح ذيل منعقد مي گردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.