صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزايش سرمايه شركت سهامی خاص

0

هيئت مديره شركت ………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………… با حضور كليه اعضاء در تاريخ ………………………….. روز ………………… ساعت ……………….. درمحل شركت تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد .

  1.  آقای / خانم ……………………………………. به سمت رئيس هيئت مديره
  2.  آقای / خانم ……………………………………. به سمت نايب رئيس هيئت مديره
  3.  آقای / خانم ……………………………………. به سمت مديرعامل و عضوهيئت مديره
  4.  آقای / خانم ……………………………………. به سمت عضو هيئت مديره

انتخاب و با امضای اين صورت جلسه قبول خود را اعلام و امضای مدارك و اسناد بهادار با امضای مشترك آقای / خانم ………………………………… و آقای / خانم …………………… همراه با مهر شركت معتبر مي باشد .

اعضای هيئت مديره به آقای / خانم …………………… ( احد از سهامداران عضو هيئت مديره يا وكيل رسمی شركت ) وكالت دادند كه نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

                   نام و نام خانوادگي                                     امضاء اعضاء هيئت مديره

  1. ………………………………….                      ………………………………………..
  2. ………………………………….                     …………………………………………
  3. …………………………………                      …………………………………………
  4. …………………………………                     ………………………………………….
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *