صورت جلسه كاهش سرمايه و خروج شريك در شركت با مسئوليت محدود

0

مجمع عمومي فوق العاده شركت ……………………………………………. با مسئوليت محدود به شماره ثبت ………………….در ساعت  ………………………… مورخه …………….. با حضور اكثريت / كليه شركاء درمحل شركت تشكيل و نسبت به كاهش سرمايه و خروج شريك اتخاذ شد .

 1.  آقای / خانم ……………………….. با دريافت مبلغ ………………………..ريال معادل كليه سهم الشركه خود از شركت خارج گرديد و ديگر هيچگونه حق و سمتي در شركت ندارد .
 2.  آقای / خانم ……………………….. با دريافت مبلغ ………………………..ريال معادل كليه سهم الشركه خود از شركت خارج گرديد و ديگر هيچگونه حق و سمتي در شركت ندارد .
 3.  سرمايه شركت از مبلغ ……………………….. ريال به مبلغ ………………………. ريال كاهش يافت  .
 4.  ماده ……………….. اساسنامه شركت به شرح ذيل اصلاح مي گردد .
  ………………………………………………………………………………………………………….
 5. به آقای / خانم …………………. فرزند ……………………. وكالت داده مي شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها وتسليم صورت جلسه و ساير مدارك و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

                   نام و نام خانوادگي                                    ميزان سهم الشركه                                 امضاء

 1. ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….
 2. ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….
 3. ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….
 4. ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….
 5. ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….
 6. ……………………………………..                 ……………………………………..            ………………….
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *